صفحه_اصلینقشه_سایتتماس_با_ماوروداعضاRSSEnglish
 
۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين
height=29px
طرحهای مطالعاتی آب و فاضلاب
height=29px

وضعیت مطالعات پروژه های آب شهرهای استان تا پایان مرداد ماه سال 1395

ردیف

نام شهر

عنوان پروژه

نام مشاور

شرح عملیات

پیشرفت فیزیکی

محل تامین اعتبار

ملاحظات

1

گلوگاه

منابع تامین آب (آب شیرین کن)

پارس آب تدبیر

گزارش توجیحی و مدل مالی و تهیه اسناد

100 درصد

عمومی

در مرحله اجرا می باشد

2

خلیل شهر

تامین وتوزیع آب

ساز آب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم تامین وانتقال و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 100 درصد فاز دو

عمومی

 

3

رستمکلا

شبکه توزیع آب

مهرآب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم شبکه توزیع آب

100درصدفازیک و 85 درصد فاز دو

عمومی

 

4

سورک

شبکه توزیع آب

پویش کار طبرستان

مطالعات مراحل اول ودوم شبکه توزیع آب

90 درصد فاز یک

عمومی

 

5

ساری

ایستگاه پمپاژ

پارس آب تدبیر

مطالعات طراحی ایستگاه پمپاژ آب شرب

100 درصد

عمومی

 

6

آلاشت

آبرسانی و شبکه توزیع

پویش کار آب گستر

مطالعات مرحله اول تامین، انتقال و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 85 درصد فاز دو

عمومی

 

7

بهنمیر

شبکه توزیع آب

ری آب

مطالعات مراحل اول ودوم شبکه توزیع آب

90 درصد فاز یک

عمومی

 

8

آمل

شبکه توزیع آب

پارس کنسولت

بازنگری شبکه توزیع آب

85 درصد

عمومی

با توجه به صورت جلسه ارسالی شرکت مهندسی آبفای کشور در خصوص طرح جامع آب استان و تغییر مبانی طرح ( جمعیت و نیاز آبی) نیاز به بازنگری مجدد و اصلاح گزارش میباشد.

9

گزنک

شبکه توزیع آب

آبسان پارس

مطالعات مراحل اول ودوم ذخیره،انتقال و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 40 درصد فاز دو

عمومی

با توجه به صورت جلسه ارسالی شرکت مهندسی آبفای کشور در خصوص طرح جامع آب استان و تغییر مبانی طرح ( جمعیت و نیاز آبی) همچنین با توجه به تغییر اجباری محدوده طرح و منابع تامین نیاز به بازنگری مجدد فاز 1 و اصلاح گزارش میباشد.

10

رینه

شبکه توزیع آب

پویش کار آب گستر

مطالعات مرحله اول انتقال، ذخیره و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 85 درصد فاز دو

عمومی

 

11

محمود آباد و سرخرود

تامین و توزیع آب

فرابین

مطالعات مراحل اول ودوم تامین وانتقال و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 95 درصد فاز دو

عمومی

نیاز به تملک زمین مخازن سرخرود بوده و با توجه به صورتجلسه شرکت مهندسی نیاز بازنگری مجدد طرح آبرسانی شهر سرخرود میباشد

12

سرخرود

آب شیرین کن

مهر آب تدبیر

مطالعات اصلاح کیفیت آب شرب

90 درصد فاز یک

داخلی

 

13

نورورویان

تامین وتوزیع آب

خزرآب

بازنگری مطالعات تامین وتوزیع آب چمستان و روستاهای مسیر

98 درصد

عمومی

نیاز به تملک حدود 1 هکتار زمین مخازن، چاهها و خط انتقال می باشد

14

نور و رویان

آب شیرین کن

مهر آب تدبیر

مطالعات اصلاح کیفیت آب شرب

80 درصد فاز یک

داخلی

 

15

مرزن آباد و بلده

تامین وتوزیع آب

جامع کار سپاهان

مطالعات مراحل اول ودوم تامین وانتقال و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 75 درصد فاز دو

داخلی

 

16

تنکابن

طرح جامع آب

پارس آب تدبیر

مطالعات طرح جامع آبرسانی به شهرستان تنکابن

100 درصد فاز یک و 85 درصد فاز دو

عمومی

نیاز به تملک حدود 12 هکتار زمین مخازن و تصفیه خانه و خط انتقال می باشد

17

نشتارود

شبکه توزیع آب

توران زمین

مطالعات مراحل اول ودوم شبکه توزیع آب

100درصد فاز یک و 100 درصد فاز دو

عمومی

 

18

شیرود

شبکه توزیع آب

ساز آب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم ذخیره،انتقال و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 100 درصد فاز دو

عمومی

 

19

رامسر

شبکه توزیع آب

تهران سحاب

بازنگری شبکه توزیع آب

100 درصد

داخلی

مطالعات مراحل اول و دوم به کارفرمایی شرکت آب منطقه ای در 1374 انجام شده است

وضعیت مطالعات پروژه های فاضلاب شهرهای استان تا پایان مرداد ماه سال 1395

ردیف

نام شهر

عنوان پروژه

نام مشاور

شرح عملیات

پیشرفت فیزیکی

محل تامین اعتبار

ملاحظات

1

نکا و گلوگاه

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

95 درصد فاز یک

عمومی

 

2

بهشهر

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 75 درصد فاز دو

عمومی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ می باشد

3

مسکن مهر بهشهر

طرح فاضلاب

توران زمین

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 100 درصد فاز دو

عمومی

بعلت عدم تخصیص اعتبار از محل مسکن مهر مطالعات متوقف شده است

4

مسکن مهر نکا

طرح فاضلاب

توران زمین

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 100 درصد فاز دو

عمومی

بعلت عدم تخصیص اعتبار از محل مسکن مهر مطالعات متوقف شده است

5

سورک

طرح فاضلاب

پویشکار آب گستر

مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

85 درصد کل

عمومی

 

6

مسکن مهر میارکلای ساری

طرح فاضلاب

توران زمین

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 100 درصد فاز دو

عمومی

بعلت عدم تخصیص اعتبار از محل مسکن مهر مطالعات متوقف شده است

7

قائم شهر

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد

عمومی

زمین تصفیه خانه تملک شده است

8

زیراب

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک

عمومی

 

9

پل سفید

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک

عمومی

 

10

شیرگاه

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک

عمومی

 

11

بابل

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه

85 درصد کل

داخلی

 

12

بابلسر

طرح فاضلاب

ری آب

مطالعات ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه

85 درصد کل

داخلی

 

13

بابلسر

طرح فاضلاب

ری آب

بازنگری مناطق توسعه یافته بابلسر

100 درصد

عمومی

 

14

فریدونکنار

طرح فاضلاب

پژوهاب

بازنگری مطالعات مراحل اول و دوم

80 درصد

داخلی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ می باشد

15

بهنمیر و سرخرود

طرح فاضلاب

ری آب

مطالعات مراحل اول ودوم

85 درصد کل

عمومی

 

16

آمل

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد

عمومی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه می باشد

17

محمود آباد

طرح فاضلاب

آبران

بازنگری مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد

داخلی

نیاز به تملک زمین ایستگاههای پمپاژ می باشد

18

مسکن مهر گندیاب نور و سرخرود

طرح فاضلاب

پویشکار آب گستر

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 95 درصد فاز دو

داخلی

 

19

نور ورویان

طرح فاضلاب

آبران

بازنگری مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد

عمومی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ می باشد

20

نوشهر و چالوس

طرح فاضلاب

تهران سحاب

مطالعات ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه

85 درصد کل

داخلی

 

21

کلاردشت

طرح فاضلاب

جامع کار سپاهان

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک

عمومی

به دلیل عدم تامین اعتبار مطالعات فاز 2 شروع نشده است

22

تنکابن

طرح فاضلاب

طوس آب

مطالعات بازنگری مرحله دوم

95 درصد

عمومی

زمین تصفیه خانه تملک شده است

23

نشتارود

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

45 درصد فاز یک

عمومی

 

24

عباس آباد

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

45 درصد فاز یک

عمومی

 

25

سلمانشهر

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

45 درصد فاز یک

عمومی

 

26

کلارآباد

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

45 درصد فاز یک

عمومی

 

27

رامسر، کتالم و سادات شهر

طرح فاضلاب

مهاب قدس

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 60 درصد فاز دو

عمومی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ می باشد

28

نور و رویان، رامسر، کتالم و ساداتشهر، فریدونکنار

مطالعات زیست محیطی

پارس آب تدبیر

بازنگری مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

98 درصد

عمومی

 
تعداد بازدید : 11291
تاریخ: 1395/06/15
بازگشت

height=6px
height=6px
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.6 تعداد کل امتیازها:5
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 189 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 706 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1276188 تعداد کاربران بر خط 14 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
/
1396/01/07 :تاریخ آخرین بروزرسانی
Copyright © 2011. abfa-mazandaran.ir. All rights reservedاستفاده از مطالب سایت با ذکر منبع مجاز می باشد
Powered by DorsaPortal