صفحه_اصلینقشه_سایتتماس_با_ماوروداعضاRSSEnglish
 
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
height=29px
طرحهای مطالعاتی آب و فاضلاب
height=29px

وضعیت مطالعات پروژه های آب شهرهای استان تا پایان سال 1395


ردیف

نام شهر

عنوان پروژه

نام مشاور

شرح عملیات

پیشرفت فیزیکی

محل تامین اعتبار

ملاحظات

1

گلوگاه

منابع تامین آب (آب شیرین کن)

پارس آب تدبیر

گزارش توجیحی و مدل مالی و تهیه اسناد

100 درصد

عمومی

در مرحله اجرا  می باشد

2

خلیل شهر

تامین وتوزیع آب

ساز آب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم تامین وانتقال و شبکه توزیع

100 درصد

عمومی

 

3

رستمکلا

شبکه توزیع آب

مهرآب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم شبکه توزیع آب

100درصدفازیک و 85  درصد فاز دو

عمومی

 

4

نکا

آبرسانی و شبکه توزیع

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم ذخیره،انتقال و شبکه توزیع

100  درصد فاز یک

عمومی

 

5

سورک

شبکه توزیع آب

پویش کار طبرستان

مطالعات مراحل اول ودوم شبکه توزیع آب

90  درصد فاز یک

عمومی

 

6

ساری

ایستگاه پمپاژ

پارس آب تدبیر

مطالعات طراحی ایستگاه پمپاژ آب شرب

100 درصد

عمومی

 

7

دراسله سوادکوه

تصفیه خانه

پویش کار طبرستان

مطالعات طراحی تصفیه خانه آب دراسله

85  درصد

عمومی

 

8

آلاشت

آبرسانی و شبکه توزیع

پویش کار آب گستر

مطالعات مرحله اول تامین، انتقال و شبکه توزیع

100درصدفازیک  و 100 درصد فاز دو

عمومی

 

9

بهنمیر

شبکه توزیع آب

ری آب

مطالعات مراحل اول ودوم شبکه توزیع آب

90  درصد فاز یک

عمومی

 

10

آمل

شبکه توزیع آب

پارس کنسولت

بازنگری شبکه توزیع آب

85 درصد

عمومی

با توجه به صورت جلسه شرکت مهندسی در خصوص طرح جامع آب استان و تغییر مبانی طرح ( جمعیت و نیاز آبی) نیاز به بازنگری مجدد و اصلاح گزارش میباشد.

11

گزنک

شبکه توزیع آب

آبسان پارس

مطالعات مراحل اول ودوم ذخیره،انتقال و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 40 درصد فاز دو

عمومی

با توجه به صورت جلسه شرکت مهندسی در خصوص طرح جامع آب استان و تغییر مبانی طرح ( جمعیت و نیاز آبی) همچنین با توجه به تغییر اجباری محدوده طرح و منابع تامین نیاز به بازنگری مجدد فاز 1 و اصلاح گزارش میباشد.

12

رینه

شبکه توزیع آب

پویش کار آب گستر

مطالعات مرحله اول انتقال، ذخیره و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 100  درصد فاز دو

عمومی

 

13

محمود آباد و سرخرود

تامین و توزیع آب

فرابین

مطالعات مراحل اول ودوم تامین وانتقال و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 95 درصد فاز دو

عمومی

نیاز به تملک زمین مخازن سرخرود بوده و با توجه به صورتجلسه شرکت مهندسی نیاز بازنگری مجدد طرح آبرسانی شهر سرخرود میباشد

14

سرخرود

آب شیرین کن

مهر آب تدبیر

مطالعات اصلاح کیفیت آب شرب

90  درصد

داخلی

 

15

نورورویان

تامین وتوزیع آب

خزرآب

بازنگری مطالعات تامین وتوزیع آب چمستان و روستاهای مسیر

98 درصد

عمومی

نیاز به تملک حدود 1 هکتار زمین مخازن، چاهها و  خط انتقال می باشد

16

نور و رویان

آب شیرین کن

مهر آب تدبیر

مطالعات اصلاح کیفیت آب شرب

90  درصد

داخلی

 

17

هچیرود

آبرسانی و شبکه توزیع

تهران سحاب

مطالعات مراحل اول ودوم ذخیره،انتقال و شبکه توزیع

40  درصد فاز یک

عمومی

 

18

پول و کجور

آبرسانی و شبکه توزیع

آوران آب سازه ایران

مطالعات مراحل اول ودوم ذخیره،انتقال و شبکه توزیع

80  درصد فاز یک

عمومی

 

19

مرزن آباد و بلده

تامین وتوزیع آب

جامع کار سپاهان

مطالعات مراحل اول ودوم تامین وانتقال و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 90  درصد فاز دو

داخلی

 

20

تنکابن و خرم آباد

آبرسانی و شبکه توزیع

طوس آب

بازنگری مطالعات آبرسانی تنکابن و خرم آباد

100درصدفازیک 98 درصد فاز دو

عمومی

 

21

تنکابن

طرح جامع آب

پارس آب تدبیر

مطالعات طرح جامع آبرسانی به شهرستان تنکابن

100 درصد فاز یک و 85 درصد فاز دو

عمومی

نیاز به تملک حدود 12 هکتار زمین مخازن و تصفیه خانه و خط انتقال می باشد

22

نشتارود

شبکه توزیع آب

توران زمین

مطالعات مراحل اول ودوم شبکه توزیع آب

100درصد

عمومی

 

23

شیرود

شبکه توزیع آب

ساز آب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم ذخیره،انتقال و شبکه توزیع

100درصد

عمومی

 

24

رامسر

شبکه توزیع آب

تهران سحاب

بازنگری شبکه توزیع آب

100 درصد

داخلی

مطالعات مراحل اول و دوم به کارفرمایی شرکت آب منطقه ای در 1374 انجام شده است

 


 

وضعیت مطالعات پروژه های فاضلاب شهرهای استان تا پایان سال 1395

ردیف

نام شهر

عنوان پروژه

نام مشاور

شرح عملیات

پیشرفت فیزیکی

محل تامین اعتبار

ملاحظات

1

نکا و گلوگاه

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 30 درصد فاز 2

عمومی

 

2

بهشهر

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 80 درصد فاز دو

عمومی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ می باشد

3

مسکن مهر بهشهر

طرح فاضلاب

توران زمین

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد

عمومی

بعلت عدم تخصیص اعتبار از محل مسکن مهر مطالعات متوقف شده است

4

رستمکلا

طرح فاضلاب

فن آوران آب سازه ایرانیان

مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

85 درصد

داخلی

 

5

مسکن مهر نکا

طرح فاضلاب

توران زمین

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد

عمومی

بعلت عدم تخصیص اعتبار از محل مسکن مهر مطالعات متوقف شده است

6

سورک

طرح فاضلاب

پویشکار آب گستر

مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

85  درصد کل

عمومی

 

7

مسکن مهر میارکلای ساری

طرح فاضلاب

توران زمین

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد

عمومی

بعلت عدم تخصیص اعتبار از محل مسکن مهر مطالعات متوقف شده است

8

قائم شهر

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد

عمومی

زمین تصفیه خانه تملک شده است

9

زیراب

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 20 درصد فاز دو

عمومی

 

10

پل سفید

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 20 درصد فاز دو

عمومی

 

11

شیرگاه

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 20 درصد فاز دو

عمومی

 

12

بابل

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه

85  درصد کل

داخلی

 

13

بابلسر

طرح فاضلاب

ری آب

مطالعات ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه

85  درصد کل

داخلی

 

14

بابلسر

طرح فاضلاب

ری آب

بازنگری مناطق توسعه یافته بابلسر

100 درصد

عمومی

 

15

فریدونکنار

طرح فاضلاب

پژوهاب

بازنگری مطالعات مراحل اول و دوم

80  درصد

داخلی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ می باشد

16

بهنمیر و سرخرود

طرح فاضلاب

ری آب

مطالعات مراحل اول ودوم

85  درصد فاز یک

عمومی

 

17

آمل

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد

عمومی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه می باشد

18

محمود آباد

طرح فاضلاب

آبران

بازنگری مطالعات مراحل اول ودوم

100  درصد

داخلی

نیاز به تملک زمین ایستگاههای پمپاژ می باشد

19

مسکن مهر گندیاب نور و سرخرود

طرح فاضلاب

پویشکار آب گستر

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد

داخلی

 

20

نور ورویان

طرح فاضلاب

آبران

بازنگری مطالعات مراحل اول ودوم

100  درصد

عمومی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ می باشد

21

نوشهر و چالوس

طرح فاضلاب

تهران سحاب

مطالعات ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه

95  درصد کل

داخلی

 

22

کلاردشت

طرح فاضلاب

جامع کار سپاهان

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 20 درصد فاز دو

عمومی

به دلیل عدم تامین اعتبار مطالعات فاز 2 شروع نشده است

23

تنکابن

طرح فاضلاب

طوس آب

مطالعات بازنگری مرحله دوم

95 درصد

عمومی

زمین تصفیه خانه تملک شده است

24

نشتارود

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

60 درصد فاز یک

عمومی

 

25

عباس آباد

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

60 درصد فاز یک

عمومی

 

26

سلمانشهر

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

60 درصد فاز یک

عمومی

 

27

کلارآباد

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

60 درصد فاز یک

عمومی

 

28

رامسر، کتالم و سادات شهر

طرح فاضلاب

مهاب قدس

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 60 درصد فاز دو

عمومی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ می باشد

29

نور و رویان، رامسر، کتالم و ساداتشهر، فریدونکنار

مطالعات زیست محیطی

پارس آب تدبیر

بازنگری مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

98 درصد

عمومی

 

 

 

وضعیت پروژه های نقشه برداری شهرهای استان تا پایان سال 1395

ردیف

نام شهر

عنوان پروژه

نام مشاور

شرح عملیات

پیشرفت فیزیکی

محل تامین اعتبار

1

بهشهر

نقشه برداری

سازآب اندیش

پخش بنچ مارک در سطح شهر

100 درصد

عمومی

2

خلیل شهر و بهشهر

نقشه برداری

سازآب اندیش

طرح فاضلاب بهشهر و طرح آبرسانی خلیل شهر

100 درصد

عمومی

3

ساری ( توسعه یافته)

نقشه برداری

کان تیل

طرح فاضلاب

100  درصد

عمومی

4

فائمشهر

نقشه برداری

آتاراه سوادکوه

پخش بنچ مارک در سطح شهر

100 درصد

عمومی

5

سوادکوه

نقشه برداری

عرب

طرح آبرسانی دراسله

100 درصد

عمومی

6

سوادکوه

نقشه برداری

اسماعیلی

طرح آبرسانی – شمه فلورد

100 درصد

عمومی

7

آلاشت و رینه

نقشه برداری

آتاراه سوادکوه

طرح آبرسانی

100  درصد

عمومی

8

گلیا بابل

نقشه برداری

آقاجانی

طرح آبرسانی

100 درصد

عمومی

9

آمل

نقشه برداری

رودباری

پخش بنچ مارک در سطح شهر

100 درصد

عمومی

10

گزنک

نقشه برداری

رامین رودباری

طرح آبرسانی

100 درصد

عمومی

11

بلده و مرزن آباد

نقشه برداری

جامع کار سپاهان

طرح آبرسانی

100  درصد

عمومی

12

تنکابن

نقشه برداری

آتاراه سوادکوه

طرح آبرسانی

100 درصد

عمومی

13

تنکابن

نقشه برداری

آتاراه سوادکوه

طرح آبرسانی (مسیر جدید)

100 درصد

عمومی

14

رامسر

نقشه برداری

امینی

طرح فاضلاب – تصفیه خانه

100 درصد

عمومی

15

رامسر و کتالم و سادات شهر

نقشه برداری

آب و خاک دلتا

طرح فاضلاب

100 درصد

عمومی

16

نوشهر و چالوس

نقشه برداری

آرمان اسماعیلی

طرح فاضلاب

100 درصد

عمومی

17

فریدونکنار

نقشه برداری

آتاراه سوادکوه

طرح فاضلاب

10

داخلی

 


 

تعداد بازدید : 14429
تاریخ: 1396/04/26
بازگشت

height=6px
height=6px
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.6 تعداد کل امتیازها:5
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 412 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 687 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1591326 تعداد کاربران بر خط 5 تعداد کاربران لاگین بر خط 4
/
1397/04/28 :تاریخ آخرین بروزرسانی
دستورالعمل بروز رسانی : پرتال شرکت به صورت روزانه و با ارسال اخبار بروز می باشد، اما در صورت بروز هرگونه مشکل و نیاز به قطع شدن سایت جهت رفع مشکل و بروزرسانی، در این قسمت به اطلاع خواهد رسید
Copyright © 2011. abfa-mazandaran.ir. All rights reservedحمایت از کالای ایرانیاستفاده از مطالب سایت با ذکر منبع مجاز می باشد
Powered by DorsaPortal