صفحه_اصلینقشه_سایتتماس_با_ماوروداعضاRSSEnglish
 
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ اسفند
height=29px
راهنمای خدمات پس از فروش
height=29px

 
تغییر کاربری انشعاب (کد02- 2)
 
عنوان :درخواست تغییر کاربری انشعاب
هدف :اصلاح اطلاعات کاربری املاک دارای انشعاب آب و فاضلاب که عملاً از نوعی به نوع دیگر تغییر پیدا کرده باشد .
دامنه عملکرد : سطح امور آب و فاضلاب و ادارات تابعه
تعریف تغییر کاربری : در صورتیکه کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب عملاً از نوعی به نوع دیگر تغییر کند
مدت زمان انجام کار : 3 تا 5 روز
مراحل و شرح اقدامات :
- مراجعه مشترک به پورتال شرکت و تکمیل فرم مخصوص ؛
- اعلام تاریخ ارزیابی مجدد ملک به مشترک؛
- بازدید ارزیاب و ارایه گزارش از آخرین وضعیت ملک؛
- در صورت نیاز به افزایش قطر مجوزهای لازم از ارگان های ذیربط توسط متقاضی اخذ می گردد؛
- محاسبه و تعیین هزینه های تغییر کاربری انشعاب  و متفرقه ؛
- پرداخت مبلغ ( در صورت صدور فیش) ؛
- اخذ فیش ها و ثبت در پرونده و دریافت و انتقال فایل وصولی از بانک و صدور فیش صورت وضعیت ؛
- تایید فرم صورت وضعیت توسط امور مشترکین، اداره حسابداری و مدیر امور؛
- اعمال تغییرات در سیستم جامع توسط اپراتور کامپیوتر ؛
-برسی و تایید تغییرا نوع کاربری در سیستم جامع توسط امور مشترکین .
 
تغییر قطر انشعاب (کد 06- 2)
هدف : افزایش یا کاهش ظرفیت نیاز آبی
دامنه عملکرد : سطح امور آب و فاضلاب و ادارات تابعه
تعریف :کلیه مشترکین یا استفاده کنندگان مسکونی و غیر مسکونی از آب و خدمات فاضلاب می توانند با توجه به تعداد واحد یا ظرفیت قرادادی  افزایش یافته  تقاضای تغییر قطر انشعاب نمایند . قطر انشعاب واحدهای مسکونی و غیر مسکونی بر اساس تامین آب  در منطقه و  وجود امکانات فنی لازم پس از تایید شرکت است .
مدت زمان انجام کار : 3 تا 5 روز
مراحل و شرح اقدامات :
- مراجعه مشترک به پورتال شرکت و تکمیل فرم ؛
- مراجعه به قسمت فنی بهره برداری جهت تشخیص امکان ارائه خدمات ؛
-  در صورت تایید ارایه خدمات توسط اداره بهره برداری شرکت اعلام تاریخ ارزیابی مجدد ملک به مشترک ؛
- بازدید ارزیاب و گزارش آخرین وضعیت ملک ؛
- اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط و ارائه آن به اداره؛
- محاسبه و تعیین  هزینه های  مابه اتفاوت حقوق انشعاب واحد ها یا ظرفیت قراردادی افزایش یافته؛
- پرداخت مبلغ  توسط متقاضی ؛
- اخذ فیش ها و ثبت در پرونده و دریافت و انتقال فایل وصولی از بانک و صدور فیش صورت وضعیت ؛
- تایید فرم صورت وضعیت توسط امور مشترکین، اداره حسابداری و مدیر منطقه؛
- حفاری و نصب انشعاب و تحویل انشعاب به مشترک و سپس پرسازی و روسازی محل حفاری توسط اداره آب و فاضلاب؛
- تحویل فرم نصب به همراه شماره سریال کنتور به اپراتور کامپیوتر جهت ثبت در سیستم.
 
تغییر واحد مسکونی (کد 04- 2)
هدف : واحدهای مسکونی یا مسکونی تجاری که دارای بیش از یک واحد مسکونی هستند می توانند درخواست واحد شماری نموده تا در محاسبه آب مصرفی مشمول نرخهای تصاعدی آب بها و جرائم ناشی از مصرف مازاد بر سقفهای تعیین شده نگردند.
دامنه عملکرد : سطح امور آب و فاضلاب و ادارات تابعه
تعریف واحد مسکونی : واحد مسکونی شهری عبارتست از مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق، یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن مستقل یا مرتبط با راهروی اشتراکی بوده و سیستم لوله کشی آن مجزا باشد.
مدت زمان انجام کار : 3 تا 5 روز
مراحل و شرح اقدامات :
- مراجعه مشترک به قسمت پورتال شرکت و تکمیل فرم مخصوص؛
- اعلام تاریخ ارزیابی مجدد ملک به مشترک؛
- بازدید ارزیاب و ارایه گزارش از آخرین وضعیت ملک؛
- محاسبه و تعیین  هزینه های  مابه اتفاوت حقوق انشعاب واحد ها یا ظرفیت قراردادی افزایش یافته؛
- پرداخت مبلغ  توسط متقاضی ؛
- اخذ فیش ها و ثبت در پرونده و دریافت و انتقال فایل وصولی از بانک و صدور فیش صورت وضعیت ؛
- تایید فرم صورت وضعیت توسط امور مشترکین، اداره حسابداری و مدیر منطقه؛
- بررسی اعمال تغییرات واحد شماری در سیستم جامع توسط امور مشترکین؛
 
جمع آوری یا ادغام انشعاب (کد 13- 2)
هدف : برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب
دامنه عملکرد : سطح امور آب و فاضلاب و ادارات تابعه
تعریف : در هر یک از حالات زیر شرکت ، انشعاب آب یا فاضلاب مشترک را به طور دائم جمع آوری و پرونده را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهد نمود:
- هرگاه مشترکی که تنها استفاده کننده از انشعاب می باشد درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید( در صورتیکه از یک انشعاب چند مصرف کننده  دارد می باید کلیه استفاده کنندگان درخواست نمایند)
- هرگاه بدهی مشترک یا استفاده کننده پس از گذشت حداقل یکسال از تاریخ قطع موقت جمعاً به 50% هزینه های برقراری انشعاب آب وفاضلاب مندرج در جدول هزینه های عمومی برقراری انشعاب برسد علیرغم اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد.
- هر گاه سه سال از تاریخ قطع موقت بگذرد و مشترک یا استفاده کننده علیرغم اخطار شرکت وضع خودش را مشخص ننماید.
- در صورت تکرار خلاف بر اساس آئین نامه عملیاتی برای بار دوم در ارتباط با وصل خودسرانه انشعاب قطع شده توسط مشترک یا استفاده کننده .
مدت زمان انجام کار : 3 تا 5 روز
مراحل و شرح اقدامات :
-مراجعه مشترک به قسمت پورتال شرکت و تکمیل فرم تقاضا ؛
- ثبت شماره مصرفی کنتور و صدور قبض آب بهای مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب توسط اداره آب و فاضلاب و تعیین هزینه های حقوق انشعاب و کسر مبلغ 50% حق انشعاب تسویه حساب آن؛
- اخذ فیش های مربوطه و ثبت در پرونده؛
- مراجعه به قسمت واحد شبکه بهره برداری اداره آب و فاضلاب؛
- مراجعه مامورجهت جمع آوری انشعاب آب/ فاضلاب و تحویل کنتور به واحد مشترکین؛
- بررسی  و تایید جمع آوری کنتور و حذف اشتراک از سیستم جامع مشترکین؛
- تحویل کنتور به واحد انبار.
 ( بدیهی است مشترکین انصرافی در صورت تمایل به درخواست مجدد بایستی مراحل یک انشعاب جدید به نرخ روز را طی نمایند)

تفکیک کنتور (کد 07- 2)
هدف : واگذاری انشعاب آب مجزا به ملک تفکیک شده دارای انشعاب
دامنه عملکرد : سطح امور آب و فاضلاب و ادارات تابعه
تعاریف:
در صورتی که مشترک با تفکیک کردن ملک خود قطعات تفکیک شده را با دیوار از یکدیگر مجزا نماید ، انشعاب موجود پس از اصلاح قطر ( در صورت نیاز ) با ضوابط جاری به قطعه ای تعلق می گیرد که در آن قطعه نصب شده است . انشعاب سایر واحدهای تفکیکی پس از تشکیل پرونده و دریافت هزینه های مربوطه حسب مورد برقرار خواهد شد . همچنین مشترک می تواند برای واحدهای دارای آپارتمان و چندین مسکونی در صورت وجود امکانات فنی  و تاسیسات لوله کشی مجزا برای واحدها تقاضای کنتور جداگانه نماید.
مدت زمان انجام کار :به طور متوسط یک هفته
    
مراحل و شرح اقدامات :
- مراجعه متقاضی به پورتال شرکت جهت درخواست انشعاب جدید برای ملک تفکیک شده ضمن تکمیل فرم تقاضا؛
-ارسال پرونده به واحد شبکه برای امکان واگذاری انشعاب و تعیین قطر کنتور؛
- مشخص نمودن نوبت برای ارزیابی از ملک؛
- بازدید از محل و تهیه فرم ارزیابی جدید از پلاک اصلی و تشکیل پرونده جهت پلاکهای تفکیک شده؛
- معرفی متقاضی جهت اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط؛
- ارائه مجوز حفاری توسط متقاضی؛
- محاسبه و تعیین حق انشعاب و هزینه های برقراری انشعاب آب توسط قسمت برآورد و صدور فیش هزینه های حقوق انشعاب؛
- تایید مبالغ هزینه ها توسط ریئس امور مشترکین؛
- پرداخت مبلغ  توسط متقاضی ؛
- اخذ فیش ها و ثبت در پرونده و دریافت و انتقال فایل وصولی از بانک و صدور فیش صورت وضعیت ؛
- تایید فرم صورت وضعیت توسط امور مشترکین، اداره حسابداری و مدیر امور؛
- حفاری و نصب انشعاب و تحویل انشعاب به مشترک ؛
- تحویل فرم نصب به همراه شماره سریال کنتور به اپراتور کامپیوتر جهت ثبت در سیستم.
 
تعویض کنتور (کد 10- 2)
هدف : تعویض وسایل اندازه گیری مصرف آب در صورت ثابت با خراب بودن
دامنه عملکرد : سطح امور آب و فاضلاب و ادارات تابعه
تعریف :  آن قسمت از وسایل و لوازم اشنعاب آب و فاضلاب که به علت فرسوده شدن یا حوادث اتفاقی نیاز به تعویض یا اصلاح داشته باشد.
مدت زمان انجام کار : 2 روز
مراحل و شرح اقدامات :
- اعلام ثابت بودن کنتور توسط مامور قرائت؛
- مراجعه مامور به محل و بررسی  و تایید خرابی کنتور؛
- تعیین و صدور فیش هزینه های مرتبط با تعویض کنتور ؛
- پرداخت مبلغ  توسط متقاضی و اخذ فیش ها و ثبت در پرونده ؛
- ارجاع پرونده به واحد شبکه و انشعابات جهت تعویض کنتور؛
- نصب کنتور توسط  واحد شبکه و انشعابات؛
- تحویل فرم نصب توسط واحد شبکه به امور مشترکین و ثبت در پرونده؛
- ارایه  شماره سریال کنتور به اپراتور کامپیوتر جهت ثبت در سیستم.
 
نصب سیفون اضافی (کد 11- 2)
هدف : نصب سیفون دوم یا بیشتر بنابر نظر کارشناس شرکت و درخواست متقاضی
دامنه عملکرد : سطح امور آب و فاضلاب و ادارات تابعه
تعریف : در صورت وجود امکانات ( وجود لوله اصلی با ارتقاع و قطر مناسب در گذر دیگر ملک) و نظر کارشناس اداره به بهرداری فاضلاب و درخواست متقاضی برای نصب سیفون دوم طبق ضوابط و تعرفه های شرکت پذیرفه می شود. در صورت مراجعه جداگانه پس از نصب انشعاب و سیفون فاضلاب برای مرتبه اول
- مراحل تقاضا مشابه مراحل نقاضای فاضلاب خواهد بود.
- نصب انشعاب فاضلاب منوط به جدا بودن شبکه داخلی فاضلاب از شبکه جمع آوری آب باران می باشد .
مدت زمان انجام کار : 3تا 5 روز
مراحل و شرح اقدامات:
- مراجعه مشترک به قسمت پورتال شرکت و تکمیل فرم مخصوص ؛
- تائید امکان فنی نصب توسط قسمت فنی بهره برداری  فاضلاب ؛
-  اعلام تاریخ ارزیابی ملک به مشترک توسط ارزیاب؛
- بازدید ارزیاب از محل و گزارش آخرین وضعیت ملک؛
-  در صورت نیاز به حفاری معرفی مشترک جهت اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط؛
- محاسبه و تعیین هزینه های حقوق انشعاب فاضلاب و سیفون ؛
- پرداخت مبلغ  توسط متقاضی ؛
- اخذ فیش ها و ثبت در پرونده و دریافت و انتقال فایل وصولی از بانک و صدور فیش صورت وضعیت ؛
- تایید فرم صورت وضعیت توسط امور مشترکین، اداره حسابداری و مدیر امور؛
- حفاری و نصب انشعاب و  سیفون فاضلاب و تحویل انشعاب به مشترک؛
- تحویل فرم نصب به اپراتور کامپیوتر جهت ثبت تاریخ نصب فاضلاب در سیستم جامع امور مشترکین .
 
تغییر مشخصات ( نام، آدرس و... ) (03– 2)
هدف : تغییر نام انشعاب از نام مالک قبلی به نام مالک جدید و مشخصات دیگر
دامنه عملکرد : سطح امور آب و فاضلاب و ادارات تابعه
تعریف : مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای که مورد تائید شرکت باشد بر اساس این آئین نامه تقاضای تغییر نام پرونده آب و فاضلاب را بنماید.
مدت زمان انجام کار : 2 روز
مدارک لازم :
سند مالکیت و فتوکپی آن ( صلح نامه حقوقی ،حکم دادگاه یا مراجع ذیصلاح )کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جدید
مراحل و شرح اقدامات :
- مراجعه مشترک به پورتال شرکت و تکمیل فرم مخصوص ؛
- اعلام تاریخ ارزیابی مجدد ملک به مشترک؛
- بازدید ارزیاب و بررسی از ملک مشترک؛
- در صورت تغییر در کاربری یا مشخصات قبلی ملک محاسبه و تعیین مابه التفاوت حق انشعاب و هزینه های برقراری انشعاب آب و صدور فیش هزینه های متفرقه توسط قسمت برآورد ؛
- تایید مبالغ هزینه ها توسط ریئس امور مشترکین؛
- پرداخت مبلغ  توسط متقاضی؛
- اخذ فیش ها و ثبت در پرونده و دریافت و انتقال فایل وصولی از بانک و صدور فیش صورت وضعیت؛
- تغییر نام پرونده و درج در قبض آب بها ؛
 
تغییر مکان وسایل اندازه گیری (کد 08- 2)
هدف : تغییر مکان داخلی کنتور و سیفون در محل مناسب
دامنه عملکرد : سطح امور آب و فاضلاب و ادارات تابعه
تعریف : مشترک به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب انشعاب و وسایل اندازه گیری ، مشترک تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل دستگاههای فوق الذکر نامناسب گردد یا مانعی در مقابل آنها ایجاد شود شرکت می تواند دستگاههای مزبور را با هزینه مشترک به محل مناسبی منتقل( تغییر مکان داخلی) نماید.
- انشعاب آب و فاضلاب ، منحصراً مخصوص ملکی است که در آن نصب و دایر شده باشد و لذا جابجایی آن از ملکی به ملک دیگر ممنوع است ( تغییر مکان خارجی انشعاب آب و فاضلاب)
مدت زمان انجام کار : 2 روز
مراحل و شرح اقدامات :
- مراجعه مشترک به قسمت پورتال شرکت و تکمیل فرم مخصوص ؛
- اعلام تاریخ ارزیابی مجدد به مشترک؛
- بازدید ارزیاب و گزارش وضعیت موجود ملک؛
- در صورت نیاز به حفاری اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط ؛
- محاسبه و تعیین حق انشعاب و هزینه های برقراری انشعاب آب توسط قسمت برآورد و صدور فیش هزینه های حقوق انشعاب
- تایید مبالغ هزینه ها توسط ریئس امور مشترکین؛
- پرداخت مبلغ  توسط متقاضی ؛
- اخذ فیش ها و ثبت در پرونده و دریافت و انتقال فایل وصولی از بانک و صدور فیش صورت وضعیت؛
- مراجعه به قسمت فنی بهره برداری حفاری و جابجایی انشعاب و رو سازی محل؛
-  اعلام به واحد مشترکین جهت ثبت در سیستم.
 
پاسخ به استعلام (کد 01- 2)
هدف : استعلام جهت ارائه به دفاتر اسناد رسمی در هنگام نقل و انتقال ملک
دامنه عملکرد : سطح امور آب و فاضلاب و ادارات تابعه
تعریف: برابر بند 1-29-4 آئین نامه عملیاتی  پاسخ به استعلامهای محضری منوط به ارزیابی مجدد ملک ، تسویه حساب کامل در موارد افزایش تعداد واحدها ، تغییر کاربری ، قبوض پرداخت نشده ، اقساط معوق و بدهی های انتقالی از بانک ها می باشد . لذا در صورتیکه فروشنده از تسهیلات تقسیط و غیره جهت درخواست انشعاب یا خدمات دیگر استفاده نموده باشد بایستی بدهی های مربوطه کاملاّ پرداخت شود و برگ تسویه حساب بابت وام بانکی ارائه گردد هر چند تاریخ چک بانکی و یا اقساط مربوط سررسید نشده باشد .
- املاک فاقد انشعاب فاضلاب که شرکت امکان واگذاری انشعاب فاضلاب را در محل را داشته باشند و تقاضای صدور تسویه حساب نمایند بایستی قبل از تسویه حساب نسبت به درخواست فاضلاب اقدام و کلیه هزینه های مربوطه را پرداخت نمایند.
- خلاصه اطلاعات پرونده در ذیل برگ ارسالی به دفتر خانه جهت اطلاع خریدار اعلام می گردد و در صورت وجود اشتباه در اطلاعات یاد شده نامبرده می تواند قبل از انجام معامله رسمی شرکت را مطلع نماید. بدیهی است پس از انجام معامله رسمی هر گونه تغییر جدید در تعداد واحد ، کاربری و.. به عهده مربوط به مالک خواهد بود.
مدت زمان انجام کار : 3 تا 5 روز
مدارک لازم :
- نامه درخواست تسویه حساب با مهر و امضاء دفتر اسناد رسمی
- قبض آب یا شماره پرونده
مراحل و شرح اقدامات :
- مراجعه مشترک به قسمت پورتال شرکت و تکمیل فرم مخصوص ؛
- اعلام تاریخ ارزیابی مجدد ملک به مشترک؛
- بازدید و ارزیابی جدید از ملک و قرائت شماره کنتور؛
- محاسبه و تعیین هزینه های حق انشعاب و اختلاف واحد یا ظرفیت قراردادی احتمالی و صدور قبض آب بها؛
- تایید مبالغ فیش صادر شده توسط رئیس امور مشترکین؛
- پرداخت مبلغ ( در صورت صدور فیش ) و ثبت در پرونده.
 
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب (کد 05- 2)
هدف : افزایش یا کاهش ظرفیت نیاز آبی
دامنه عملکرد : سطح امور آب و فاضلاب و ادارات تابعه
تعریف :کلیه مشترکین یا استفاده کنندگان مسکونی و غیر مسکونی از آب و خدمات فاضلاب می توانند درخواست افزایش یا کاهش ظرفیت قراردادی بنمایند. انجام درخواست منوط وجود امکانات فنی لازم پس از تایید شرکت است .(برابر بند 58-4 و 61-4 آئین نامه عملیاتی).
مدت زمان انجام کار : 3 تا 5 روز
مراحل و شرح اقدامات :
- مراجعه مشترک به قسمت پورتال شرکت و تکمیل فرم ؛
- مراجعه به قسمت فنی بهره برداری جهت تشخیص امکان ارائه خدمات ؛
-  اعلام تاریخ ارزیابی مجدد از ملک به مشترک ؛
- بازدید ارزیاب و گزارش آخرین وضعیت ملک ؛
- اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط و ارائه آن به اداره؛
- محاسبه و تعیین  هزینه های  مابه اتفاوت حقوق انشعاب واحد ها یا ظرفیت قراردادی افزایش یافته؛
- پرداخت مبلغ  توسط متقاضی ؛
- اخذ فیش ها و ثبت در پرونده و دریافت و انتقال فایل وصولی از بانک و صدور فیش صورت وضعیت ؛
- تایید فرم صورت وضعیت توسط امور مشترکین، اداره حسابداری و مدیر منطقه؛
- حفاری و نصب انشعاب و تحویل انشعاب به مشترک و سپس پرسازی و روسازی محل حفاری توسط اداره آب و فاضلاب؛
- تحویل فرم نصب به همراه شماره سریال کنتور به اپراتور کامپیوتر جهت ثبت در سیستم.
 
آزمایش کنتور (کد 09- 2)
هدف : بررسی صحت عملکرد کنتور پس از درخواست مشترک و پرداخت هزینه مربوطه
دامنه عملکرد : سطح امور آب و فاضلاب و ادارات تابعه
تعریف : شرکت طبق برنامه، کنتور های خود را آزمایش کرده و صحت کار آن را از حیث نشان دادن ارقام بر اساس استاندارد های پذیرفته شده، کنترل خواهد کرد و بر حسب ضرورت با تقاضای مشترک یا استفاده کننده آزمایش لازم را به عمل می آورد.
مدت زمان انجام کار : 2 روز
مدارک لازم :
اریه فیش قبض آب بها
مراحل و شرح اقدامات :
- مراجعه مشترک به قسمت پورتال شرکت و تکمیل فرم مخصوص ؛
- صدور فیش هزینه های آزمایش از کنتور؛
- اعلام تاریخ جهت بررسی و آزمایش از کنتور ؛
- بازدید از کنتور و اعلام  نتیجه آزمایش به مشترک؛
- در صورت اشکال در کنتور قبض آب بها اصلاح و کنتور طبق فرایند تعویض کنتور اقدام می شود در غیر این صورت مشترک ملزم به پرداخت قبوض آب بها صادره می باشد.

قطع موقت و وصل انشعاب (کد 12- 2)
هدف : قطع موقت انشعاب آب و فاضلاب
دامنه عملکرد : سطح امور آب و فاضلاب و ادارات تابعه
تعریف : تعریف : مشترک به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب انشعاب و وسایل اندازه گیری ، مشترک تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل دستگاههای فوق الذکر نامناسب گردد یا مانعی در مقابل آنها ایجاد شود شرکت می تواند دستگاههای مزبور را با هزینه مشترک به محل مناسبی منتقل( تغییر مکان داخلی) نماید.

مدت زمان انجام کار : 3 تا 5 روز
مراحل و شرح اقدامات :
-مراجعه مشترک به قسمت پورتال و تکمیل فرم تقاضا ؛
- ثبت شماره مصرفی کنتور و صدور قبض آب بهای ؛
- پرداخت فیش های صادره توسط مشترک و ثبت در پرونده؛
- مراجعه به قسمت واحد شبکه بهره برداری اداره آب و فاضلاب؛
- مراجعه مامورجهت جمع آوری انشعاب آب/ فاضلاب و تحویل کنتور به واحد مشترکین؛
- بررسی  و تایید جمع آوری کنتور ؛
- تحویل کنتور به واحد انبار.
 
 

صورتحساب میان دوره     
هدف : صدور قبض تکی بنا به درخواست مشترک در هر زمان ممکن
تعریف : از آنجائیکه مشترک جهت تسویه حساب با مشترک و یا به هر دلیل دیگر نیاز به قبض آب بها دارند شماره کنتور توسط مشترک از طریق پرتال شرکت درخواست صدور قبض میاندوره ای می نماید .

مدت زمان انجام کار : در صورت صحت شماره کنتور بین یک ساعت الی حداکثر یک روز از طریق پرتال

مراحل انجام و شرح اقدامات :
مراجعه مشترک به پرتال و تکمیل فرم صورتحساب میاندوره
دریافت اطلاعات پرتال توسط واحد رایانه
بررسی صحت شماره کنتور
در صورت صحت اخذ شماره کنتور و صدور قبض و در صورت اشتباه با توجه به کد پیگیری اعلام به مشترک جهت ارائه شماره کنتور صحیح و درخواست جدید
دریافت قبض توسط مشترک

بررسی صورتحساب
هدف : پاسخ به درخواست مشترک و در صورت اشتباه اصلاح قبض صادره

تعریف :

با توجه به اینکه قرائت توسط مامورین و درصورت بسته بودن درب برخی از مواقع توسط مشترک انجام می شود . از آنجائیکه قرائت کنتور آب که اکثر زمینی بوده و از نظر دید و بخار گرفتگی و کدر بودن شیشه را بهمراه داشته و تشخیص عدد گاهاً با اشتباه صورت می گیرد . و برای جلوگیری از اشتباهات مقایسه ای دوبرابری افزایش و کاهش با میانگین مصرف مشترک و مبالغ قبوض صورت می گیرد و برخی اشتباهات در دامنه کمتر دو برابر بوده که احتمال اشتباه وجود خواهد داشت . که در صورت تغییرات قبض مشترک درخواست بررسی صورتحساب می نماید .

مدت زمان انجام کار : بین یکروز الی حداکثر هفت روز از طریق پرتال

مراحل انجام و شرح اقدامات :

مراجعه مشترک به پرتال و تکمیل فرم اصلاح قبوض
دریافت اطلاعات پرتال توسط واحد درآمد
بررسی قبض و در صورت صحیح بودن اعلام به مشترک و در غیر اینصورت نیاز به بازدید کنتور اعلام به مشترک جهت بازدید
بازدید از کنتور در صورت صحت اخذ شماره کنتور ، اعلام به مشترک و در صورت اشتباه در کمیته اصلاح قبوض بررسی اشتباه نظریه مبنی بر اصلاح قبض به واحد رایانه
اصلاح قبض توسط رایانه و اعلام به مشترک

اعلام کارکرد کنتور
هدف : دریافت کارکرد کنتور جهت صدور قبض تکی بنا به درخواست مشترک و یا برگه مامورین قرائت در صورت عدم حضور مشترکین

تعریف :

از آنجائیکه در هنگام قرائت دوره ای مشترکین برخی از مشترکین در زمان مراجعه مامورین قرائت حضور نداشته و برگه اعلام کارکرد کنتور که درآن شماره اشتراک مشترک و نام آن قید شده صادر نموده و مشترکین در هنگام مراجعه به محل سکونت و یا کار شماره کنتور را اخذ و از طریق پرتال اعلام می نماید ..

مدت زمان انجام کار : در صورت صحت شماره کنتور بین یک ساعت الی حداکثر یک روز از طریق پرتال

مراحل انجام و شرح اقدامات :
مراجعه مشترک به پرتال و تکمیل فرم اعلام کارکرد کنتور
دریافت اطلاعات پرتال توسط واحد رایانه
بررسی صحت شماره کنتور
در صورت صحت اخذ شماره کنتور و صدور قبض و در صورت اشتباه با توجه به کد پیگیری اعلام به مشترک جهت ارائه شماره کنتور صحیح و درخواست جدید
دریافت قبض توسط مشترک

فروش آب با تانکر
هدف : فروش آب به متقاضیان نیازمند بدون انشعاب آب
تعریف :
از آنجائیکه در برخی از مواقع جهت اجرای پروژه ای عمرانی وگاهاً ساخت و ساز و یاآبیاری فضای سبز برهر دلیل متقاضی آب با تانکر باشد نیاز آبی را اعلام و درصورت داشتن امکانات فروش آب باین خدمت صورت می گیرد ..
مدت زمان انجام کار : در صورت داشتن امکانات بین دو ساعت الی حداکثر یک روز از طریق پرتال
مراحل انجام و شرح اقدامات :
مراجعه مشترک به پرتال و تکمیل فرم فروش آب به تانکر و اعلام نیاز آبی
دریافت اطلاعات پرتال توسط واحد مشترکین
بررسی داشتن امکانات فروش و در صورت امکانات تعیین مبلغ و اعلام به مشترک
در صورت واریز وجه توسط مشترک
اعلام به واحد بهره برداری جهت تحویل آب و اعلام به مشترک
 
 
مشاهده سوابق ( المثنی و ... ) ) کد 17- 2)
مشاهده لیست قبوض صادره و لیست پرداختی ها به درخواست مشترک
 
امکان پرداخت صورتحساب ) کد 18- 2)
امکان پرداخت الکترونیکی صورتحساب از طریق سایت، تلفن
 
پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات) کد 19- 2)
امکان ثبت پیشنهاد، درخواست و شکایت از طریقه سامانه و پاسخگویی به درخواستها
 
 
 
 
تعداد بازدید : 12810
تاریخ: 1395/07/27
بازگشت

height=6px
height=6px
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 576 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1633 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 2491612 تعداد کاربران بر خط 120 تعداد کاربران لاگین بر خط 35
/
1399/12/10 :تاریخ آخرین بروزرسانی
دستورالعمل بروز رسانی : پرتال شرکت به صورت روزانه و با ارسال اخبار بروز می باشد، اما در صورت بروز هرگونه مشکل و نیاز به قطع شدن سایت جهت رفع مشکل و بروزرسانی، در این قسمت به اطلاع خواهد رسید
Copyright © 2011. abfa-mazandaran.ir. All rights reservedسال جهش تولیداستفاده از مطالب سایت با ذکر منبع مجاز می باشد