مديران ستادي

معاونت منابع انسانی و تحقیقات

دفتر توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک

دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی :ایرج ملک زاده
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم کامپیوتر

پست الکترونیک

malakzadeh (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :محمود طالبی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت راهبردی

پست الکترونیک

talebi (at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات

مدیر امور کارکنان و رفاه

نام و نام خانوادگی :محمد کریمی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت اجرایی

پست الکترونیک

karimi (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :مسعود نیازی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت صنعتی

پست الکترونیک

(at) abfa-mazandaran.irniyazi

 

معاونت بهره برداری و توسعه آب

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال آب

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد

نام و نام خانوادگی : رضا طبرستانی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : لیسانس مکانیک

پست الکترونیک

tabarestani (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :علی امیدیان
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :لیسانس مکانیک

پست الکترونیک

omidiyan (at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب

مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب

نام و نام خانوادگی :میثم صلواتی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت 

پست الکترونیک

salavati (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی : مرتضی دیان
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

پست الکترونیک

dayan (at) abfa-mazandaran.ir

 

معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تصفیه خانه فاضلاب

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب

نام و نام خانوادگی : حسین وریجی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی عمران

پست الکترونیک

variji (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :افشین عبادی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس صنایع

 

پست الکترونیک

ebadi (at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیر دفتر مطالعات و بررسی فنی فاضلاب

مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی فاضلاب

نام و نام خانوادگی :سعید خلیلی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب

پست الکترونیک

khalili (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی : عباس اکبرنژاد
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : لیسانس برق شبکه های انتقال

پست الکترونیک

akbarnezhad (at) abfa-mazandaran.ir

 

معاونت مالی و پشتیبانی

مدیر امور مالی

مدیر امور بازرگانی

نام و نام خانوادگی : محمد قوی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت اجرایی

پست الکترونیک

ghavi (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : 

پست الکترونیک:


مدیر امور پشتیبانی

مدیر امور انبرها

نام و نام خانوادگی :سید مظاهر حسینی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس زمین شناسی

پست الکترونیک

khalili (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی : رشید خاکسار
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت اجرایی

پست الکترونیک

akbarnezhad (at) abfa-mazandaran.ir

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه

دفتر سرمایه گذاری ، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

نام و نام خانوادگی :احمد رنجبر
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس صنایع

پست الکترونیک

ranjbar (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :سید مصطفی عقیلی
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :دکترا مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب

پست الکترونیک

aghili (at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

مدیر دفتر توسعه پایدار ، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی

نام و نام خانوادگی :عباس فاضل زاده
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

پست الکترونیک

fazelzadeh (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :سید محسن جمالی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی مکانیک 

پست الکترونیک

jamali (at) abfa-mazandaran.ir

 

معاونت مشترکین و درآمد

مدیر دفتر خدمات مشترکین

مدیر دفتر نظارت بردرآمد و وصول مطالبات و جانشین معاون مشترکین

نام و نام خانوادگی :مهدی سعدالهی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

پست الکترونیک

ranjbar (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :مهرداد ابراهیمی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس حسابداری

پست الکترونیک

ebrahimi (at) abfa-mazandaran.ir

 
 

مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه

   

نام و نام خانوادگی : عیسی یزدانی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

پست الکترونیک

jamali (at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیران مستقل

مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

نام و نام خانوادگی :دانیال رسولی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت  اجرایی

پست الکترونیک

rasoli (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :محمد باکویی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

پست الکترونیک

bakoye (at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیر دفتر حقوقی و قراردادها

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

نام و نام خانوادگی :لطف ا... لورایی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حقوق خصوصی

پست الکترونیک

loraye (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :بهمن آذرمنش
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : لیسانس معارف اسلامی

پست الکترونیک

azarmanesh (at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی

مدیر دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان

نام و نام خانوادگی :محمد کاظم دلاورنیا
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت مالی

پست الکترونیک

delavarniya (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :تیمور داداشی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس امور تربیتی -مدیریت آموزشی

پست الکترونیک

dadashi (at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیر دفتر مجری طرحهای مهم

مدیر دفتر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب

نام و نام خانوادگی :مهدی رحیمیان
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :
 فوق لیسانس مهندسی مکانیک

پست الکترونیک

rahimiyan (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :علی معزی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

پست الکترونیک

moezi (at) abfa-mazandaran.ir

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/25
تعداد بازدید:
118
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:9
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمامی حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب استان مازندران محفوظ می باشد
+ -
Powered by DorsaPortal