گزارش دستاوردهاي شركت

گزارش دستاوردهای شرکت در دولت تدبیر و امید


الف - بخش آب :

- جمعیت تحت پوشش شهری 1,954,697نفر

- جمعیت تحت پوشش روستایی 322,438نفر

- جمعیت متناظر توریست 338,355 نفر

- مازاد جمعیت تحت پوشش 634,154 نفر

- کل جمعیت تحت پوشش 3,249,644نفر

- تعداد شهرهای تحت پوشش 58شهر

- طول خطوط انتقال آب 1,056کیلومتر

- طول کل شبکه آب 7,412 کیلومتر

- طول شبکه فرسوده 1,715کیلومتر

- حجم مخازن در مدار (زمینی و هوایی) 443,888 متر مکعب

- تعداد چاه در مدار 306حلقه

- تعداد چشمه 30دهنه

- تعداد سد 3سد

- ظرفیت استحصالی از آبهای زیرزمینی : چاه 251 میلیون مترمکعب در سال ، چشمه 40 میلیون مترمکعب در سال

- ظرفیت استحصالی از آبهای سطحی( سد) 39میلیون مترمکعب در سال

- کل ظرفیت استحصالی منابع تامین 330 میلیون مترمکعب در سال

- نیاز آبی ( بر اساس صورتجلسه آبفای کشور) 323میلیون مترمکعب در سال

- تعداد مشترکین آب 608,381 فقره معادل 1,070,299آحاد

- تعداد اشتراک آب روستایی 143 فقره معادل 83,715 آحاد

- تعداد پرسنل دائم و مدت معین 674 نفر

- متوسط مصرف ماهانه 85/15 مترمکعب

- متوسط بعد آحاد 6/1 واحد به فقره

اعتبار مصوب سال97 در بخش آب : 446،221 میلیون ریال

مهمترین فعالیتهای انجام شده در بخش آب در دولت تدبیر و امید

- انشعاب آب واگذار شده : 76237فقره

- اصلاح شبکه : 226کیلومتر

- توسعه شبکه : 500کیلومتر

- احداث خط انتقال : 104کیلومتر

- احداث مخزن : 11950متر مکعب

- حفر چاه : 33حلقه

- تجهیز چاه : 25حلقه

- احداث ایستگاه پمپاژ : 12ایستگاه

- کاهش 3 درصدی تلفات آب وجلوگیری از هدر رفت آب به میزان 7/4 میلیون متر مکعب در سال

- آبرسانی به مسکن مهر شقایق ساری برای 490 واحد مسکونی با هزینه 10،000 میلیون ریال ( ملی-استانی)

- ساخت سازه آزمایشگاه آب قائمشهر با هزینه 1500 میلیون ریال ( اعتبارات داخلی)

- استاندارد سازی و ارتقاء آزمایشگاه مرکزی استان منطبق با استاندارد بین المللی ایزو 17025 و استاندارد زیست محیطی با هزینه 2000 میلیون ریال ( اعتبارات داخلی)

- راه اندازی آزمایشگاه بیولوژی آب در آزمایشگاه مرکزی با هزینه 600 میلیون ریال ( اعتبارات داخلی)

- خرید و نصب و راه اندازی سامانه های سنجش online به تعدا 40 فقره با هزینه 8000 میلیون ریال ( اعتبارات داخلی)

- راه اندازی سامانه های حذف آهن و منگنز و آمونیاک و بو ، در شهرهای ایزدشهر و هچیرود با هزینه 5000 میلیون ریال ( اعتبارات داخلی)

- تدوین پروژه های بهبود کیفیت آب برای شهرهای استان

- اجرای برنامه ایمنی آب برای شهرهای گلوگاه ( با 100 درصد پیشرفت فیزیکی) و ساری ( با 80 درصد پیشرفت فیزیکی)

- راه اندازی ارتباطات مردمی122جهت ساماندهی ارتباطات با مشترکین

- ارائه خدمات غیر حضوری الکترونیکی 22 گانه ( واگذاری انشعاب آب ، واگذاری انشعاب فاضلاب، تغییر واحد ، تغییر نام و...) به تفکیک نوع خدمت از 01/07/1394

- تبدیل سامانه های کلر زنی گازی به آب هیپو کلرید سدیم در 5 نقطه از تأسیسات استان با هزینه 2000 میلیون ریال ( اعتبارات داخلی)

- هوشمند سازی منابع تامین آب

- کسب رتبه اول در بین دستگاههای اجرایی استان (سال 94) و کسب رتبه برتر در شاخص های عمومی در ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی ( سال 95) و کسب رتبه برتر کنترل کیفیت درکشور در بخش پایش کیفی آب در سیستمهای آبرسانی (سال 96)

- راه اندازی میز خدمت الکترونیکی جهت ارائه خدمات مناسب به مشترکین در امور آب و فاضلاب ساری و پیگیری در برقراری آن در شهرهای برخوردار از شبکه دولت

- خرید 15 دستگاه دیزل ژنراتور با مبلغ تقریبی 20000 میلیون ریال و انعقاد قراداد تامین 15 دستگاه دیزل ژنراتور جدید با مبلغ 33000 میلیون ریال و انجام تعمیرات اساسی 30 دستگاه دیرل معیوب استان به مبلغ 2000 میلیون ریال به منظور تامین برق اضطراری در زمان قطع برق

- خرید و نصب و راه اندازی تابلوهای کنترل دور و راه انداز نرم در تاسیسات آب و فاضلاب به مبلغ 22000 میلیون ریال

- انجام مطالعات تکمیلی تله متری تاسیسات آب شرب شهر ساری بهمراه سایت مرکز کنترل و تله متری استان به مبلغ 60000 میلیون ریال

ب- بخش فاضلاب:

- جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب 250,549 نفر

- نسبت جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب به جمعیت تحت پوشش آب 82/12درصد

- تصفیه خانه های در مدار فاضلاب 6باب

- ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب ( ساخته شده) 68850 متر مکعب در روز

- ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب ( در دست بهره برداری) 43000 متر مکعب در روز

- میزان پساب تولید شده فاضلاب 63500 متر مکعب در روز

- تعداد شهرهای دارای طرح اجرایی فاضلاب 14شهر

- طول کل خطوط فاضلاب 913کیلومتر

- تعداد انشعاب فاضلاب نصب شده(سیفون) 54061 فقره

- تعداد کل مشترکین فاضلاب (جاری سازی شده) 45622 فقره معادل 102631 آحاد

شایان ذکر است که عملیات اجرایی پروژه های فاضلاب شهری در استان مازندران از بهمن 1374 آغاز شده است و اولین شهر که بهره برداری از پروژه فاضلاب آن اغاز شد شهر جویبار در سال 1386 بوده است

کل مبلغ هزینه شده جهت انجام پروژه های فاضلاب 3،897،421 میلیون ریال است که از این میان مبلغ 1،813،550 میلیون ریال سهم دولت تدبیر و امید می باشد.

اعتبار مصوب سال97 در بخش فاضلاب : 425،746 میلیون ریال

اهم فعالیتهای انجام شده در بخش فاضلاب در دولت تدبیر و امید

- لوله گذاری شبکه فاضلاب : 153017 متر

- نصب سیفون : 14026 فقره

- جاری سازی فاضلاب : 25847 فقره

- ایجاد پکیج گندزدایی پساب با آب ژاول در سه نقطه از تأسیسات فاضلاب استان با هزینه 14،856 میلیون ریال ( اعتبارات استانی)

- احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب در ساری : یک باب با هزینه 556،675 میلیون ریال ( اعتبارات ملی- استانی)

- احداث دو باب تلمبه خانه فاضلاب در بابل و بابلسر با هزینه 30،000 میلیون ریال ( اعتبارات ملی-استانی)

- احداث ایستگاه پمپاژ مسکن مهر 152 واحدی جویبار با هزینه 2472 میلیون ریال ( اعتبارات ملی)

- اتمام فاز اول پروژه فاضلاب مسکن مهر میارکلای ساری شامل تصفیه خانه به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز و اجرای 2053 متر شبکه فاضلاب با هزینه 10،378 میلیون ریال ( ملی-استانی)

- افتتاح فاز اول پروژه فاضلاب مسکن مهر پیلم کتی بهشهر شامل تصفیه خانه به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز و اجرای 2540 متر شبکه فاضلاب و نصب 210 فقره سیفون با هزینه 12،209 میلیون ریال ( ملی-استانی)

- اخذ ردیف اجرایی (مجوز ماده 23)طرح های فاضلاب نکا ،بهشهر و گلوگاه با اعتبار مورد نیاز 2،414 میلیون ریال برای جمعیت 272200 نفر و درج طرح فاضلاب بهشهر در پیوست شماره یک ذیل طرح فاضلاب ساری و طرح فاضلاب نکا و گلوگاه در جدول شماره 19 قانون بودجه سال 97 بهمراهاخذ اعتبار به میزان 50،000 میلیون ریال از ردیف متفرقه و شروع عملیات اجرایی طرح های فاضلاب نکا ،بهشهر و گلوگاه

- تهیه مستندات جهت اخذ مصوبه کمیسیون ماده 23 برای طرح فاضلاب نور، رویان ،ایزد شهر و فریدونکنار و ارسال آن برای وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 96

- افزایش اعتبار سالهای آینده طرح فاضلاب نوشهر و چالوس به میزان 100،000 میلیون ریال در پیوست شماره یک قانون بودجه 97 برای شروع عملیات اجرایی احداث مدول تصفیه خانه فاضلاب و پیگیری افزایش این رقم در لایحه بودجه سال 98

- درج نام امیرکلا ذیل طرح فاضلاب بابل در قانون بودجه سال 97 بعد از پیگیری 22 ساله شرکت و پیگیری افزایش احجام موافقت نامه ای مربوطه در لایحه بودجه سال 98.

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/04
تعداد بازدید:
17406
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمامی حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب استان مازندران محفوظ می باشد
+ -
Powered by DorsaPortal