تاسیسات موجود

نام شهر

منابع تامین

مخزن

 

 

 
   

تعداد منابع آب

 

 

 

 

 

 وضعیت مخزن موجود

حجم کل مخزن مورد نیاز

کمبود مخزن

درصد کمبود مخزن

طول شبکه

طول خط انتقال

   

چاه

چشمه

سد

چاه

چشمه

سد

برداشت از خط انتقال

خریداز آبفاریا استیجاری

ظرفیت تولید (بر اساس 22 ساعت کارکرد چاه)

برداشت

زمینی

هوایی

در حال اجرا

   

فعال

رزرو

غیر فعال

ظرفیت

برداشت

ظرفیت

برداشت

ظرفیت

برداشت

حجم کل

تعدادکل

حجم مخزن شبکه

حجم

تعداد

   

گلوگاه

8

 

 

0

0

96

69

 

 

 

 

0

 

88

69

5,000

1

5,000

0

0

0

5,079

79

1/6

91/6

6/1

   

بهشهر

22

 

4

1

0

456

346

35

30

 

 

-40

40

453

376

21,550

11

7,800

0

0

0

22,338

14,538

65/1

275/0

77/3

   

رستمکلاوگرجی محله

6

 

1

0

0

61

43

 

 

 

 

10

 

56

53

4,300

3

4,300

0

0

0

3,535

0

0/0

96/6

2/4

   

خلیل شهر

4

 

2

4

0

41

20

15

14

 

 

0

8

53

42

3,400

5

2,800

115

2

600

2,210

0

0/0

63/5

40/1

   

نکا

9

 

 

0

0

249

201

 

 

 

 

30

 

228

231

10,000

2

10,000

0

0

0

13,810

3,810

27/6

198/7

15/6

   

ساری

25

 

7

0

1

1,138

844

 

 

500

410

0

 

1,543

1,254

45,000

2

45,000

2,500

3

0

81,754

36,754

45/0

800/3

77/1

   

کیاسر

1

 

 

1

0

9

2

15

10

 

 

0

 

23

12

1,500

2

1,500

0

0

0

1,085

0

0/0

44/7

15/0

   

محمدآباد

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1

0

1

0