طرحهای مطالعاتی آب و فاضلاب

مطالعات(آب) :

وضعیت مطالعات پروژه های آب شهرهای استان

ردیف

نام شهر

عنوان پروژه

نام مشاور

شرح عملیات

پیشرفت فیزیکی

محل تامین اعتبار

1

رستمکلا

شبکه توزیع آب

مهرآب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم شبکه توزیع آب

100درصدفازیک و 95  درصد فاز دو

عمومی

2

سورک

شبکه توزیع آب

پویش کار طبرستان

مطالعات مراحل اول ودوم شبکه توزیع آب

100درصدفازیک و 90  درصد فاز دو

عمومی

3

قائمشهر

شبکه توزیع آب

مهراب تدبیر طبرستان

بازنگری شبکه توزیع آب

85 درصد

داخلی

4

ارطه

شبکه توزیع آب

مهراب تدبیر طبرستان

مطالعات آبرسانی به ارطه

60 درصد

داخلی

5

بهنمیر

شبکه توزیع آب

ری آب

مطالعات مراحل اول ودوم شبکه توزیع آب

100درصدفازیک و 85  درصد فاز دو

عمومی

6

آمل

شبکه توزیع آب

پارس کنسولت

بازنگری شبکه توزیع آب

90 درصد

عمومی

7

گزنک

شبکه توزیع آب

آبسان پارس

مطالعات مراحل اول ودوم ذخیره،انتقال و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 70 درصد فاز دو

عمومی

8

محمود آباد و سرخرود

تامین و توزیع آب

فرابین

مطالعات مراحل اول ودوم تامین وانتقال و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 95 درصد فاز دو

عمومی

9

سرخرود

آب شیرین کن

مهر آب تدبیر

مطالعات اصلاح کیفیت آب شرب

100  درصد

داخلی

10

نور و رویان

آب شیرین کن

مهر آب تدبیر

مطالعات اصلاح کیفیت آب شرب

95  درصد

داخلی

11

هچیرود

آبرسانی و شبکه توزیع

تهران سحاب

مطالعات مراحل اول ودوم ذخیره،انتقال و شبکه توزیع

100 درصد فاز یک

عمومی

12

پول و کجور

آبرسانی و شبکه توزیع

فن آوران آب سازه ایرانیان

مطالعات مراحل اول ودوم ذخیره،انتقال و شبکه توزیع

100درصد فاز یک

85 درصد فاز دو

عمومی

13

مرزن آباد و بلده

تامین وتوزیع آب

جامع کار سپاهان

مطالعات مراحل اول ودوم تامین وانتقال و شبکه توزیع

100درصدفازیک و 95  درصد فاز دو

داخلی

14

سلمانشهر

شبکه توزیع آب

فن آوران آب سازه ایرانیان

مطالعات آبرسانی به شبکه توزیع آب

50 درصد

داخلی

15

کلارآباد

شبکه توزیع آب

مکانیک خاک دژان

مطالعات آبرسانی به شبکه توزیع آب

50 درصد

داخلی

16

عباس آباد

شبکه توزیع آب

پویش کار آب گستر

مطالعات آبرسانی به شبکه توزیع آب

50 درصد

داخلی

17

تنکابن و خرم آباد

آبرسانی و شبکه توزیع

طوس آب

بازنگری مطالعات آبرسانی تنکابن و خرم آباد

100درصدفازیک 100 درصد فاز دو

عمومی

18

تنکابن

طرح جامع آب

پارس آب تدبیر

مطالعات طرح جامع آبرسانی به شهرستان تنکابن

100 درصد فاز یک و 85 درصد فاز دو

عمومی

19

ساری

شبکه توزیع آب

مهاب قدس

بازنگری طرح شبکه توزیع آب

5 درصد

داخلی

 


 

مطالعات (فاضلاب) :

وضعیت مطالعات پروژه های فاضلاب شهرهای استان


ردیف

نام شهر

عنوان پروژه

نام مشاور

شرح عملیات

پیشرفت فیزیکی

محل تامین اعتبار

ملاحظات

1

نکا و گلوگاه

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 50 درصد فاز 2

عمومی

 

2

بهشهر

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 85 درصد فاز دو

عمومی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ می باشد

3

رستمکلا

طرح فاضلاب

فن آوران آب سازه ایرانیان

مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

100 درصد

داخلی

 

4

سورک

طرح فاضلاب

پویشکار آب گستر

مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

90  درصد کل

عمومی

 

5

قائم شهر

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد

عمومی

زمین تصفیه خانه تملک شده است

6

زیراب

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 20 درصد فاز دو

عمومی

 

7

پل سفید

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 20 درصد فاز دو

عمومی

 

8

شیرگاه

طرح فاضلاب

سازآب اندیش

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 20 درصد فاز دو

عمومی

 

9

بابل

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه

100  درصد

داخلی

 

10

بابلسر

طرح فاضلاب

ری آب

مطالعات ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه

100  درصد

داخلی

 

11

بابلسر

طرح فاضلاب

ری آب

بازنگری مناطق توسعه یافته بابلسر

100 درصد

عمومی

 

12

فریدونکنار

طرح فاضلاب

پژوهاب

بازنگری مطالعات مراحل اول ودوم

85  درصد

داخلی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ می باشد

13

بهنمیر و سرخرود

طرح فاضلاب

ری آب

مطالعات مراحل اول ودوم

85  درصد فاز یک

عمومی

 

14

آمل

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد

عمومی

 

15

آمل و قائمشهر

تهیه مستندات دریافت تسهیلات بانک توسعه اسلامی

پارس آب تدبیر

تهیه مستندات ارزیابی طرح فاضلاب جهت دریافت تسهیلات بانک توسعه اسلامی

100

عمومی

 

16

محمود آباد

طرح فاضلاب

آبران

بازنگری مطالعات مراحل اول ودوم

100  درصد

داخلی

نیاز به تملک زمین ایستگاههای پمپاژ می باشد

17

محمود آباد

تهیه مستندات دریافت تسهیلات بانک توسعه اسلامی

آبران

تهیه مستندات ارزیابی طرح فاضلاب جهت دریافت تسهیلات بانک توسعه اسلامی

100

عمومی

 

18

نور ورویان

طرح فاضلاب

آبران

بازنگری مطالعات مراحل اول ودوم

100  درصد

عمومی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ می باشد

19

ایزدشهر و محدوده شرق نور

مطالعات فاضلاب

آبران

مطالعات تأسیسات فاضلاب

100 درصد فاز یک

داخلی

 

20

نوشهر و چالوس

طرح فاضلاب

تهران سحاب

مطالعات ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه

100  درصد

داخلی

 

21

کلاردشت

طرح فاضلاب

جامع کار سپاهان

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 20 درصد فاز دو

عمومی

به دلیل عدم تامین اعتبار مطالعات فاز 2 شروع نشده است

22

تنکابن

طرح فاضلاب

طوس آب

مطالعات بازنگری مرحله دوم

100 درصد

عمومی

زمین تصفیه خانه تملک شده است

23

تنکابن

تهیه مستندات دریافت تسهیلات بانک توسعه اسلامی

آبران

تهیه مستندات ارزیابی طرح فاضلاب جهت دریافت تسهیلات بانک توسعه اسلامی

100

عمومی

 

24

نشتارود

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

60 درصد فاز یک

عمومی

 

25

عباس آباد

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

60 درصد فاز یک

عمومی

 

26

سلمانشهر

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

60 درصد فاز یک

عمومی

 

27

کلارآباد

طرح فاضلاب

پارس آب تدبیر

مطالعات مراحل اول ودوم

60 درصد فاز یک

عمومی

 

28

رامسر، کتالم و سادات شهر

طرح فاضلاب

مهاب قدس

مطالعات مراحل اول ودوم

100 درصد فاز یک و 70  درصد فاز دو

عمومی

نیاز به تملک زمین تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ می باشد

29

نور و رویان، رامسر، کتالم و ساداتشهر، فریدونکنار

مطالعات زیست محیطی

پارس آب تدبیر

بازنگری مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

98 درصد

عمومی

 

30

ساری

طرح فاضلاب

مهرآب تدبیر

طراحی شبکه فاضلاب مناطق توسعه یافته شهر ساری

75 درصد

داخلی

 

31

بابل

طرح فاضلاب

خزر آب

طراحی شبکه فاضلاب مناطق توسعه یافته شهر بابل

60 درصد

داخلی

 

32

نوشهر و چالوس

طرح فاضلاب

تهران سحاب

طراحی شبکه فاضلاب مناطق توسعه یافته نوشهر و چالوس

75 درصد

داخلی

 

 


 

وضعیت پروژه های نقشه برداری شهرهای استان

 

ردیف

نام شهر

عنوان پروژه

نام مشاور

شرح عملیات

پیشرفت فیزیکی

محل تامین اعتبار

1

گلوگاه

نقشه برداری

فراطرح و نقشه تجن

طرح فاضلاب

100 درصد

داخلی

2

بهشهر

نقشه برداری

سازآب اندیش

پخش بنچ مارک در سطح شهر

100 درصد

عمومی

3

نکا

نقشه برداری

پیمایش البرز ساری

طرح فاضلاب

100 درصد

داخلی

4

ساری ( توسعه یافته)

نقشه برداری

کان تیل

طرح فاضلاب

100  درصد

عمومی

5

فریدونکنار

نقشه برداری

آتاراه سوادکوه

طرح فاضلاب

100 درصد

داخلیتاریخ به روز رسانی:
1397/06/20
تعداد بازدید:
23229
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:6
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمامی حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب استان مازندران محفوظ می باشد
+ -
Powered by DorsaPortal