معرفی
عناوین وظایف و مسئولیتهای 


حوزه مدیریت عامل
اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:
- مدیر عامل
- تبیین و اجرای چشم‌انداز و ماموریت شرکت هم راستا با صنعت آب و فاضلاب کشور
- رهبری توسعه و پیاده سازی استراتژی‌های کلان ونظارت بر عملیات کلی سازمان با توجه به برنامه های استراتژیک
- تبیین هدفهای بلند مدت در زمینه تامین و توزیع آب مشروب، جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب، ارزیابی میزان موفقیت در حصول به هدفها و تجدید نظر منظم در هدفهای مزبور
- تعیین حیطه فعالیت و وظائف کلیه واحدهای تابعه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تفویض اختیار مناسب و لازم به معاونین و مدیران در عین قبول مسئولیت نهایی در قبال کلیه نتایج حاصله
- برنامه ریزی به منظور ارتقاء سطح بهره وری و راندمان فعالیت های اجرایی (تولید و آبرسانی، جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب) و خدمات ستادی باهدف کاهش تدریجی هزینه تمام شده و دستیابی به قیمت تمام شده محصولات و خدمات قابل توجیه با استاندارد های ملی و بین الملل
- نظارت بر روند برنامه ریزی فعالیت های بهره برداری، مهندسی و توسعه، درآمد و امور مشترکین، منابع انسانی و بهبود مدیریت، مالی و پشتیبانی، هماهنگ ساختن برنامه ها با یکدیگر در چارچوب هدفهای بلند مدت شرکت بر اساس ملاحظات مربوط به محدودیت های منابع مالی و نیروی انسانی
- کنترل و پایش میزان موفقیت در حصول نتایج اهداف و برنامه ها و بازبینی و بازنگری مستمر آن
- اداره امور شرکت و نظارت بر حسن جریان کلیه امور اداری، مالی، بازرگانی، پژوهشی، فنی و حفظ اموال و تنظیم دارائیهای شرکت بر اساس مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه
- پیگیری ونظارت برنحوه عملیات اجرایی که توسط معاونین و مدیران امور محتلف شرکت تا اخذ نتایج مطلوب انجام می شود
- تصویب نحوه ارتباط و مبادله اطلاعاتی، فنی، علمی، صنعتی و بازرگانی در زمینه موضوع فعالیت شرکت با رعایت مقررات و آیین نامه های مربوطه
- نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر
- اشراف به قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های شرکت و آگاهی به روز از کلیات عوامل تاثیر گذار، تعرفه ها، روند عملیات و تصمیمات موثر بر امور جاری شرکت و همچنین پایش و تعبیر علل تاثیرات مزبور بر فعالیت های شرکت
- نظارت بر تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و حق تشویق و تنبیه کارکنان و سایر حالات استخدامی بر اساس آیین نامه های مربوطه با همکاری معاونین
- نظارت عالی بر عقد قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آنها
- رعایت اصول سلسله مراتب،خطوط ارتباطات رسمی سازمان مصوب و ایجاد استمرار و ممارست در کارکنان شرکت از نظر رعایت اصول مزبور
- حفظ تماس نزدیک با قسمتهای مختلف شرکت و واحدهای آب و فاضلاب شهری، انجام بازدیدهای دوره ای برای مشاهده وضع و طرز کار و تبادل نظر با مدیران و مسئولین مربوطه بدون دخالت مستقیم در حیطه نظارت و مسئولیت مدیران
- داشتن اطلاع دایمی و به روز از کلیات عوامل،تعرفه ها، عملیات و تصمیمات موثر بر امور جاری شرکت و ارزیابی و تعبیر علل و میزان و نتایج تاثیرات مزبور بر شرکت
- کوشش به منظور ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب و استفاده صحیح از تاسیسات و آشنا ساختن مردم با اثرات اکولوژیکی ناشی از استفاده بی رویه از منابع آب و ایجاد فاضلاب
- اهتمام به توسعه دانش فردی و سازمانی و تقویت مدیریت و راهبری مسوولین در سطوح مختلف شرکت
- انجام سایر وظائف قانونی در مقابل ارکان شرکت و حصول اطمینان از تحقق تصمیمات هیأت مدیره شرکت
- دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل
- انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور برقراری و بهره گیری از سیستم و روش های مناسب هماهنگی و پیگیری جهت انجام وظایف
- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر
- جمع آوری و تجزیه و تحلیل فعالیتها و برنامه ریزی جهت اجرا
- برنامه ریزی، هماهنگی و تعیین وقت ملاقات های حضوری و غیرحضوری اشخاص با مدیریت عامل
- انجام اقدامات لازم به منظور تعیین وقت جلسات و تنظیم برنامه های بازدید، ملاقات و جلسات داخلی و خارجی مدیریت عامل
- تهیه و تنظیم گزارش ها و مدارک لازم جهت ارائه در جلسات هیئت مدیره
- تنظیم صورتجلسات مربوطه و پیگیری به منظور آماده نمودن و ارسال دستور جلسات
- تنظیم وتهیه جوابیه درمورد مسائل مطروحه درارتباط با آب وفاضلاب درمجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مملکتی با همکاری مسئولین ذیربط درحوزه های معاونت شرکت
- ﺑﺮرﺳﻲ و پیگیری ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﻄﺮح و ﻋﻨﻮان ﻣﻲﺷﻮد
- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻃﺮح ﻟﻮاﻳﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع و ﺗﻌﻘﻴﺐ آﻧﻬﺎ در ﻣﺠﻠﺲ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺠﻠﺲ
- برقراری ارتباط با سایر سازمان ها به منظور هماهنگی و پیگیری امور محوله
- هماهنگی جهت تعیین وقت مدیر عامل جهت مصاحبه با مطبوعات
- پیگیری تلفنی امور محوله با سازمانها، ادارات، نهادها و موسسات دولتی و مرکزی
- جمع آوری و آماده نمودن اطلاعات مورد نیاز مدیر عامل و تهیه گزارشات و جداول آماری
- ارائه نامه های وارده جهت ملاحظه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بصورت روزانه و ابلاغ دستورات، نامه ها و مراسلات به واحدهای ذیربط حسب مورد
- بررسی مشکلات موجود در روند پاسخگویی ها و ارائه راه حل های مناسب در چارچوب اهداف و وظایف تعیین شده
- بررسی و رسیدگی به تخلفات اداری و تنظیم صورتجلسات مربوطه
- اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼع در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و تهیه گزارش ها و مقالات در زمینه مباحث فرهنگی
- بررسی زمینه های موجود جهت توسعه روابط فرهنگی با کشورهای مختلف
- تهیه و تنظیم پرسشنامه ها و آمارهای مربوط به آموزش، فرهنگ و ارتباطات و نیز جمع آوری و کسب نظر از سازمان های ذیربط
- ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری فعالیت های ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و برگزاری مراسم
- اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎر آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی فرهنگی
- ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﻲ و ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ها، ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺎ، ﻳﺎدﺑﻮدﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ و ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ
- گزارش موارد مهم روزانه به مدیر عامل
- تهیه پیش نویس مکاتبات و نامه های ضروری
- انجام پیگیری های لازم جهت تایپ نامه های فوری و ضروری مربوطه از طریق مسئول دفتر
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/25
تعداد بازدید:
27702
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:5
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمامی حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب استان مازندران محفوظ می باشد
+ -
Powered by DorsaPortal