دستورالعمل دفاتر پیشخوان
 
 
دستور العمل لازم اجرا دفاتر پیشخوان برای اجرای میز خدمت الکترونیکی
 
دستورالعمل شماره یک :
 
1- تعریف متقاضی: متقاضی عبارتست از : شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابات آب یا فاضلاب را درخواست نموده ، لیکن هنوز درخواست وی انجام نشده باشد.
2- مشترک : شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعاب های آب ویا فاضلاب مورد تقاضای وی ، طبق مقررات برقرار شده باشد.
3-برای متقاضیان آب یا فاضلاب فرم( قرارداد برقراری انشعاب ) موجود در پرتال چاپ شود وبعد از امضاء توسط متقاضی اسکن شود ودر قسمت مربوطه در پرتال بارگذاری شود.
4-دریافت اصل مدارک مطابق با درخواست متقاضی یا مشترک (نوع مدرک مورد نیاز بر اساس نوع درخواست در پرتال شرکت وجود دارد.)
5-اسکن اصل مدارک بخصوص پروانه ساختمانی و سند مالکیت و سپس عودت اصل مدارک به متقاضی یا مشترک (برای خوانا بودن اسکن لطفا کپی مدارک اسکن نشود واز اصل مدرک استفاده شود.)
6-ثبت اطلاعات متقاضی یا مشترک در پرتال شرکت آب و فاضلاب استان مازندران بر اساس نوع خدمت درخواستی و بارگذاری اسکن مدارک در پرتال و دریافت و تحویل کد رهگیری به متقاضی یا مشترک.
7-کد پستی شماره تلفن همراه و ثابت صحیح و درست وارد شود و از درج اطلاعات ناصحیح خودداری شود. شماره تلفن همراه صحیح موجب ارتباط مستمر شرکت با ارباب رجوع برای تسریع ارائه خدمات خواهد گردید.
8-اطلاع رسانی به مشترک مبنی بر اینکه پیگیری و رویت گردش کار درخواست مشترک در شرکت آب و فاضلاب از طریق پرتال و با درج کد رهگیری امکان پذیر است.
9-با توجه به نوع درخواست مشترک یا متقاضی، مدارک متناسب با نوع درخواست که در پرتال مشخص شده است بارگذاری گردد و همچنین رعایت نکات ذیل الزامی است:
1-9- حسب درخواست مشترک، نوع مدرک در قسمت مربوطه در پورتال بارگذاری شود. بعنوان مثال اسکن شناسنامه در قسمت کارت ملی و یا اسکن شناسنامه در محل پروانه ساختمانی بارگذاری نشود. در صورت خوانا نبودن اسکن یا جابجایی در بارگذاری بعنوان نقص مدارک تلقی شده و پیامک نقص مدارک برای مشترک ارسال می شود.
2-9- اسکن مدارک خوانا بوده و مخدوش نباشد و همچنین حجم بارگذاری رعایت گردد.
تذکر مهم : مسئولیت دریافت مدارک جعلی و عدم تطبیق دقیق با مدارک اصلی با مسئول دفتر پیشخوان است.
10-در صورت وجود نقص در مدارک اسکن شده پیامک نقص مدارک توسط شرکت آب و فاضلاب به مشترک ارسال می گردد ودر صورت مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان رفع نقص شود.
11- شرکت آب و فاضلاب عملکرد دفاتر پیشخوان را کاملا تحت نظر دارد و هرگونه عملکرد نامناسب از جمله نقص یا جابجایی در اسکن مدارک و ... از سوی امور آب و فاضلاب به دفتر پیشخوان اعلام می گردد و درصورت تکرار و تداوم اجرای انجام ناقص کار، پیگیری لازم از طریق انجمن دفاتر پیشخوان استان و استانداری انجام خواهد شد .
12- مشترکین دارای تخفیف حق انشعاب شامل :
12-1 - کلیه مساجد ، مصلی ها ، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت های دینی مصرع در قانون اساسی و حوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی ، پژوهشی و اداری ، بر اساس تبصره ذیل بند ((الف)) ماده ((95)) قانون برنامه ششم توسعه ، از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب و فاضلاب فقط برای فضای اصلی معاف می باشند . معافیت مذکور شامل بخش های جانبی غیر متعارف از جمله مراکز تجاری مربوطه نمی گردد
12-2-گلزار ها و یادمان شهدا بر اساس ماده ((2)) مصوبه شماره 120660/ ت50572 ه مورخ 14/10/93 هیات وزیران ، از پرداخت هزینه خدمات مربوط به آبرسانی از جمله انشعاب معاف می باشد. انشعاب مذکور شامل مصارفی به غیر از گلزار و یادمان شهدا نیست
12-3-براساس جزء (( 2)) بند ((چ )) ماده((080)) قانون برنامه ششم توسعه مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن سازبرای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی ، با ارائه معرفی نامه از نهادهای فوق برای یک بار و یک انشعاب مسکونی از پرداخت هزینه های انشعاب آب وفاضلاب معاف می باشند. 12-4- جانبازان با درصد جانبازی بیست وپنج درصد( 25 ) و بالاتر، آزادگان وهریک از اعضاء محترم خانواده معظم شهدا، اسرا و مفقودالاثرها (همسر ، فرزندان ، والدین ) معرفی شده از طرف بنیاد شهید وامور ایثارگران که فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب می باشند به استناد تبصره های ( 1) و ( 2 ) ماده 3 و تبصره ذیل ماده ( 6) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از پرداخت هرگونه هزینه حق انشعاب آب و فاضلاب و پنجاه درصد(50) هزینه خدمات انشعاب برای یک بار و یک واحد مسکونی و بیست متر مربع تجاری در شهر محل سکونت خود معاف هستند در خصوص خانواده محترم جانبازان و آزادگان متوفی مشمول این بند که قبل از فوت از معافیت مذکور استفاده نکرده اند، این معافیت به همسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطا می گردد. ضمنا در خصوص جانبازان و آزادگان متاهل متوفی که دارای فرزند نباشند معافیت مذکور به همسر آنان ارائه می گردد.
1-12- ضمن اسکن معرفی نامه، به متقاضی توصیه شود اصل معرفی نامه در زمان بازدید ملک به کارشناس شرکت آب وفاضلاب تحویل گردد.
2-12- نام ومشخصات مندرج در معرفی نامه با نام مندرج در سند مالکیت تطابق داشته باشد.
13 -تقسیط حقوق انشعاب برای مشترکین جدید ممنوع است و در شرایط خاص اگر شرکت لازم بداند برای تعدادی از سایرمشترکین پس از ارسال پیامک به مشترک با درج کد رهگیری فرم تعهد نامه رویت می شود( فرم حاوی نام مشترک و شماره اشتراک است) و مشترک با در دست داشتن فرم به دفتر خانه مراجعه و تعهد نامه محضری را دریافت و در پرتال بارگذاری می نماید.
1-13- فرم تعهد نامه محضری به نام مالک انشعاب خواهد بود و با نام مشترک مندرج در قبض و تعهدنامه محضری کنترل شود.
2-13- تعهد نامه های محضری که شرایط بالا را نداشته باشند مورد قبول نیست و برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه به مشترکین اطلاع رسانی شود.
14-با شروع میز خدمت الکترونیکی در امور، پذیرش حضوری مشترکین در امور انجام نمی شود و مشترکین مراجعه کننده به دفاتر پیشخوان هدایت می شوند و ضروری است دفاتر پیشخوان نزدیک امور در روزهای اول شروع کار با دقت و سرعت کار ارباب رجوع را انجام بدهند.
15-صورت ریز هزینه های قابل پرداخت ناشی از نوع درخواست متقاضی یا مشترک از پرتال شرکت قابل چاپ است و برای پرداخت به ارباب رجوع داده شود. البته پیامک حاوی شناسه قبض و پرداخت و مبلغ واریزی به مشترک ارسال می شود.
16-درصورت تقاضای مشترک امکان صدور قبض آب بها ، سوابق قبض و... از پرتال شرکت قابل رویت و چاپ هست.
17- پذیرش حضوری در امور آب وفاضلاب ساری انجام نخواهد شد و کلیه خدمات 22 گانه شرکت از طریق پورتال انجام خواهد شد وگردش کار درخواست مشترک با درج کد رهگیری قابل رویت است ضمن اینکه در هر مرحله از پیشرفت درخواست از طریق پیامک به مشترک اطلاع رسانی می شود.
18-یکی از مدارک مورد نیاز برای واگذاری انشعاب آب قبض آب اولین مشترک مجاور سمت راست یا چپ ملک مورد تقاصای آب است. لطفا دقت شود از قبض های چندین ملک مجاور یا مقابل اجتناب شود. البته این کار برای تخصیص صحیح کد جغرافیایی موقعیت مکانی ملک مورد تقاضای آب است تا شناسایی و ارائه خدمات آبرسانی با دقت بیشتر شود.
19-در صورت اعتراض مشترک و برای بررسی اعتراض، فرم مربوط به شکایات در پرتال تکمیل شود.
20- تغییر مکان خارجی انشعاب آب و فاضلاب :
انشعاب آب و فاضلاب، منحصراً مخصوص ملکی است که در آن نصب و دایر شده باشد و لذا جابجایی آن ممنوع است. همچنین انشعابات منصوبه غیر قابل انتقال بوده و جدا از اصل ملک، قابل فروش، معامله و یا واگذاری به دیگری نمی باشد.
21-دفاتر پیشخوان بایستی نسبت به ثبت نام در پرتال شرکت اقدام نموده و فقط از طریق منوی ورود اعضا وارد صفحه اصلی خدمات الکترونیکی مشترکین گردند.
22- با توجه به اینکه ارائه خدمات پس از فروش منوط به نداشتن بدهی آب بها است و ارائه خدمات پس از پرداخت بدهی انجام می گیرد در صورت پرداخت بدهی قبض از طریق سامانه پرداخت تلفنی 1522 ، ادامه انجام درخواست خدمت، امکان پذیر می باشد.
23-برای تهیه مفاصا حساب قبض آب بها به تاریخ روز از منوی صورت حساب میان دوره استفاده شود و درصورت درج رقم کنتور از منوی اعلام کارکرد کنتور، قبض بصورت گروهی متعابقا صادر و برای مشترک ارسال می گردد.
24-تجهیزات الکترونیکی دفتر پیشخوان شامل اسکنر ، چاپگر جهت ارائه خدمت در فضای مناسب ( طبقه همکف) قرار گیرد.
25-برای ثبت درخواست های الکترونیکی خدمات 22 گانه از مرورگرهای رایج IE ( ورژن 9 به بالا)، کروم و فایر فاکس استفاده گردد در صورت استفاده از مرورگرهای قدیمی IE سیستم قادر به ارائه کد رهگیری نخواهد بود.
دستورالعمل شماره دو :
1-برای رفع نقص مدرک و اصلاح درخواست یا اصلاح مدارک از طریق  درخواست جدید با کد رهگیری جدید اقدام شود.
2-دفتر چه های سند مالکیت و پروانه ساختمانی که بیش از یک برگ است می بایستی کلیه اوراق اسکن و طی یک فایل در پرتال بارگذاری شود(ترجیحاً از نرم افزار Paperscan استفاده گردد). در غیر اینصورت مدارک ناقص تشخیص داده می شود و پیامک برای مشترک ارسال میگردد.
3-مشترک آب برای درخواست خدمات پس از فروش بایستی قبض قبلی آب یا شماره پرونده آب را همراه داشته باشد درغیر اینصورت به هیج وجه به امور ساری معرفی وهدایت نشوند.
4-ناخوانا و جابجا شدن مدارک اسکن شده، بعنوان ناقص خواهد بود و پیامک نقص مدرک برای مشترک ارسال می شود و در صورت نیاز به اصلاح مدارک به روش بند 1 اقدام شود.
5-برای دریافت فرم تعهد دفترخانه از پرتال شرکت موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:
5-1- فرم تعهد دفترخانه فقط برای مشترکینی که پیامک حاوی دریافت فرم داده می شود قابل دریافت است.
5-2-نحوه دریافت فرم تعهد نامه:
پرتال شرکت: (خدمات الکترونیک مشترکین )،(سایر خدمات)، ( پیگیری پرداخت) و درج کد رهگیری ، (دانلود فرم) ، رویت فرم با آرم شرکت آب وفاضلاب،ذخیره تصویر در درایو متن حاوی تعهد نامه در یک صفحه A4 قابل چاپ است.
5-3-در صورت برگشت مشترک از دفتر خانه ، فرم مهمور به مهر دفتر خانه مطابق با بند 5-2 در پرتال شرکت (پرتال شرکت : (خدمات الکترونیک مشترکین) ، (سایر خدمات) ، (پیگیری پرداخت )، درج کد رهگیری، بارگذاری فایل) اقدام شود و مشترک از مراجعه مجدد به امور ساری خودداری نماید و پس از دریافت پیامک حاوی شناسه قبض و پرداخت از سوی مشترک، برای واریز، دوباره به قسمت پیگیری پرداخت مراجعه شود.
6-دفاتر پیشخوانی که ثبت نام نکرده اند و اقدام به پذیرش مشترک می کنند قابل شناسایی، ردیابی و به مراجع ذیصلاح اعلام می گردد.
7-مشترکی که دارای انشعاب آب است و درخواست انشعاب فاضلاب دارد از منوی واگذاری انشعاب فاضلاب در خدمات پس از فروش اقدام شود.
8- موارد جدید به منوی سایر خدمات اضافه شده است :
• برای متقاضیان جدید آب وفاضلاب که حقوق انشعاب آب را واریز کرده اند پیامک حاوی چگونگی نصب انشعاب ارسال خواهد شد و لیست لوازم نصب انشعاب مورد نیاز در پرتال شرکت(خدمات مشترکین) ،( سایرخدمات ) و دریافت لیست لوازم نصب انشعاب
• دریافت قبض علی الحساب ( در مواردی که مشترک درخواست قبض علی الحساب داشته باشد، در ابتدا بایستی: پرتال شرکت : (خدمات الکترونیک مشترکین ) از آیتم "بررسی صورتحساب" با انتخاب قبض علی الحساب از فیلد "نوع بررسی" کد رهگیری اخذ شود ودر صورت تایید شرکت پیامک حاوی موافقت با قبض علی الحساب برای مشترک ارسال خواهد شد ، برای دریافت صورت ریز قبض ها به قسمت( سایر خدمات )دریافت قبض علی الحساب و با درج کد رهگیری ، قبض قابل رویت و چاپ است وتوسط مشترک قابل پرداخت است ).
9- مشترک دارای انشعاب آب که درخواست انشعاب جدید برای قسمتی از همان ملک بعنوان مثال تجاری دارد باید درخواست تفکیک کنتورداده شود.
10-برای درخواست تغییر نام مشترک مدارک شامل تصویر شناسنامه-تصویر کارت ملی- تصویر سند مالکیت یا صلح نامه محضری حتما بایستی بارگذاری شود.
10-دریافت شماره تلفن ثابت وهمراه مشترکین و متقاضیان آب بسیار مهم است و بایستی اعداد صحیح وارد شود بعضا شماره های 33311111 یا 11111111 درج میشود که صحیح نیست.
11-برای هرگونه درخواست خدمات پس از فروش ،آ خرین قبض آب بها مشترک بایستی پرداخت شود وبرای تسریع در دریافت درخواست ، بدهی از سامانه تلفنی 1522 پرداخت شود و بلافاصله درخواست خدمات پس از فروش قابل انجام است.
12-مدارک لازم برای نوع درخواست متقاضی یا مشترک در پرتال شرکت قراردارد واز اسکن سایر مدارک که مشترک درخواست دارد خودداری شود.
 
شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/24
تعداد بازدید:
23422
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:61
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمامی حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب استان مازندران محفوظ می باشد
+ -
Powered by DorsaPortal