حوزه قائم مقام
عناوین وظایف و مسئولیتهای 

حوزه قائم مقام

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:
- قائم مقام
- بررسی، پردازش، پیگیری و اعمال کلیه وظایف و مسئولیتهایی که در بازه زمانی مشخص توسط مدیرعامل ابلاغ می گردد
- پیگیری اجرای سیاست های شرکت جهت فراگیر نمودن ارائه مدیریت ارتباط با مشتریان و پاسخگویی به ذینفعان
- تعامل با معاونین و مدیران در ارتباط با ذینفعان شرکت جهت بسط و توسعه زیر ساخت های مدیریت ارتباط با مشتری
- نظارت بر برنامه ریزی، پایش و ارزشیابی مسایل مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست ذینفعان شرکت
- اهتمام به ریشه یابی علل بروز حوادث و ارائه راه حل های عملی برای جلوگیری از حوادث و رخدادهای نامنطبق با اصول و فرهنگ بهداشت و ایمنی کار
- نظارت بر مطالعات و ارزیابی مخاطرات و تهدیدات در حوزه تاب آوری و مدیریت ریسک
- اهتمام به تهیه، بسط و اجرای برنامه های اقدام متقابل در شرایط اضطراری در راستای الزامات و استانداردهای استانی و ملی
- اهتمام به تعاملات متقابل با مراجع، نهادها و دستگاه های اجرایی، تحقیقاتی، نظامی، امنیتی و ... جهت بهره گیری از بستر های موجود در شرایط اضطراری
- هماهنگی ، نظارت و ارزیابی و رتبه بندی فعالیت های واحد های زیر مجموعه در پیشبرد اهداف و برنامه های کلان شرکت.
- بررسی، پردازش، پیگیری و اعمال کلیه وظایف و مسئولیت هایی که در بازه زمانی مشخص توسط مدیرعامل ابلاغ می گردد
- تهیه، تنظیم، تدوین و ارائه گزارش عملکرد در دوره های مشخص به هیأت مدیره و مدیرعامل و پاسخگوئی به مراجع قانونی ذیربط
- دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE
- وظایف واحد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
- انجام مطالعات کاربردی و ارزیابی مخاطرات و تهدیدات در حوزه تاب آوری و مدیریت ریسک و نظارت بر اجرایی نمودن نتایج آن
- انجام مطالعه در زمینه تهیه، بسط و اجرای برنامه اقدام در شرایط اضطراری و برنامه تأمین آب در شرایط اضطراری در راستای الزامات و استانداردهای استانی و ملی و بازنگری آنها در صورت لزوم
- تهیه و پیشنهاد حدود و مقادیر استمرار خدمات تخصصی جهت بررسی و تصویب در شورای مدیریت بحران و شورای تأمین استان
- تهیه، بررسی و تصویب سطح بندی و مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح های توسعه جهت اخذ مجوز ماده 32 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393
- برنامه ریزی در جهت تعامل و هماهنگی با مراجع، نهادها و دستگاه های اجرایی، تحقیقاتی، نظامی، امنیتی، و ... استانی در راستای تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی، هم افزایی، تسهیل امور و کاهش هزینه ها
- برنامه ریزی به منظور تجهیز تأسیسات تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب شرب به تجهیزات تولید برق اضطراری
- برنامه ریزی برای کاهش آسیب پذیری تأسیسات در معرض مخاطره از طریق بررسی و تهیه نقشه های پهنه بندی مخاطرات طبیعی
- برنامه ریزی و هماهنگی جهت استفاده از امکانات و تجهیزات موجود در کلیه نهادها، سازمان ها و دستگاه های کشور اعم از دولتی، نظامی و خصوصی در شرایط اضطراری
- برنامه ریزی جهت بهره مندی از روشهای جبران خسارات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی نظیر انواع بیمه های حمایتی مالی
- برنامه ریزی اجرای مانورهای آماده سازی با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط
- برنامه ریزی در جهت توسعه، هدایت و مشارکت فعالیت های آگاه سازی عمومی
- برنامه ریزی لازم جهت ایجاد بانک های اطلاعاتی تخصصی
- اجرای راهبردها، آیین نامه ها، نظام ها، استانداردها و دستورالعملهای، مرتبط ابلاغی
- همکاری و مشارکت در پیشبرد اهداف شرکت در راستای ملاحظات تاب آوری و مدیریت ریسک
- سطح بندی و اولویت بندی طرح های توسعه مراکز و تأسیسات در دست بهره برداری و اعمال ملاحظات تاب آوری و مدیریت ریسک
- تشکیل ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت به صورت مستمر (شرایط عادی) و موردی (شرایط اضطراری)
- ایجاد، تجهیز و راهبری ستادهای مدیریت و فرماندهی بحران در سطح شرکت و به روزرسای تیم های واکنش سریع ارزبابی خسارات
- برآورد هزینه های تأمین موقت آب شرب در شرایط بحران و پایدار کردن تأسیسات آبرسانی جهت ارائه به مراجع ذیربط
- تهیه و اجرای نظام مدیریت اطلاع رسانی به منظور اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه
- نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور کاهش خطرات بالقوه ناشی از سامانه های کلرزنی گازی و تجهیز این سامانه ها به حسگرهای هشداردهنده، تجهیزات مهارکننده و تجهیزات ایمنی فردی تا زمان جایگزینی با سامانه های گندزدایی ایمن
- پیگیری و نظارت بر جایگزینی محصولات و خدمات افتا و ضد بدافزاری خارجی با محصولات و خدمات داخلی و بومی سازی نرم افزارهای کنترل به منظور مدیریت و از بین بردن هر گونه احتمال نفوذ در شبکه های انتقال اطلاعات و فرمان
- ارزیابی و برآورد خسارات وارده به تأسیسات و تجهیزات در صورت به تأسیسات و تجهیزات در صورت وقوع شرایط اضطراری و برآورد امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای برقراری سریع و موقت خدمات
- دریافت و اطلاع از گزارشات روزانه سامانه 122 در راستای پایش خدمات ارائه شده به مشترکین
- مستند سازی شرایط اضطراری و تجزیه و تحلیل آن به منظور شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملیات مقابله با بحران به منظور استفاده در شرایط اضطراری آینده
- مستند سازی روند بازسازی و بازتوانی تأسیسات تأمین و توزیع آب آشامیدنی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف
- وظایف واحد HSE
- برنامه ریزی، نظارت، پایش و ارزشیابی مسایل مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست در قالب محورهای گفتمان اول
- تهیه و تنظیم مجموعه ضوابط، و گزاره های نظام کدینگ مستندات محیط زیست، بهداشت، ایمنی و امور اجتماعی
- پایش و پیگیری در جهت حصول اطمینان از عملی شدن متن بیانیه های اول HSE در حوزه های پر ریسک
- اعمال مراقبت در کاربرد مقررات، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- حصول اطمینان از استقرار ضوابط ایمنی و بهداشت و نظارت بر اجرای کلیه موادمندرج در فصل چهارم قانون کار در تمامی امورو تأسیسات ونظارت بر پایش وضعیت استقرار ضوابطHSE در کلیه سطوح دستگاه های نظارتی وپیمانکاری
- همکاری در توجیه و آشناسازی کارکنان به رعایت مقررات و موازین حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر کاربرد صحیح و استفاده مناسب از آنها توسط ذینفعان شرکت
- توسعه و تعمیم آموزش های کارآمد در رعایت مقررات و موازین حفاظتی و بهداشتی محیط کار، متناسب با ضرورت های حرفه ای مورد نیازکارکنان به منظور نهادینه کردن فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سطح شرکت
- بازدید از سیستم های حفاظتی و معاینه ابزار کار، وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر کاربرد صحیح و استفاده مناسب از آنها توسط کارکنان و یا سایر شرکتهای خدماتی و پیمانکاری طرف قرارداد شرکت
- شناخت و آگاهی لازم از وضعیت حرفه ای بخش های مختلف شرکت با انگیزه صیانت نیروی انسانی و اجتناب از ایجاد آسیب و ضرر و زیان به مردم و کارکنان
- همکاری در تحقیق و اظهار نظر درباره علل بروز حوادث و ارائه راه حلهای عملی برای جلوگیری از حوادث و رخدادهای نامنطبق با اصول و فرهنگ بهداشت و ایمنی کار
- اعلام نواقص و صدور اخطاریه برای رفتارهای مغایر ضوابط ایمنی و رسیدگی به شکایات مردم
- همکاری در انجام تحقیقات لازم برای یافتن راه حلهایی ایمنی به منظور تقلیل تعداد و کاهش ضریب حوادث
- نظارت بر اجرای ماده 92 قانون کار (ضوابط معاینات ادواری و سلامت کارکنان ) وحصول اطمینان از انجام به موقع معاینات ادواری کارکنان و انجام واکسیناسیون شاغلین مشاغل پرخطر و بررسی تجزیه و تحلیل نتایج حاصله به منظور ایجاد شرایط مطلوب
- پایبندی به گزاره های مقرر در متن میثاق و اعتبارنامه ایمنی کار
- تنظیم، پردازش، تدوین و ارائه گزارش گفتمان اول
- مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان
- اهتمام به گسترش ظرفیت های ارتباطی و لزوم ارائه خدمات غیرحضوری با ویژگی های کارآمد، یکپارچه، انعطاف پذیر، امن، دسترس پذیر، هوشمند، چابک، شفاف و مکان محور
- همکاری در آگاهی بخشی به منظور شناساندن مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان مردم جهت تسهیل ارتباط با استفاده از ابزار اطلاع رسانی
- حصول اطمینان از بهره گیری از سامانه های کاربردی ارتباط با مشتری (CRM)
- توسعه و تعمیم خدمات غیر حضوری به عنوان پیشخوان شرکت آب و فاضلاب در تمامی زمینه های کاری و خدمات قابل ارائه از طریق درگاههای ورودی (تلفن، وبگاه، رایانامه، پیامک، شبکه های مجازی و ...)
- ارائه خدمات در بخش های پاسخگویی، اطلاع رسانی و ثبت درخواست های فوریتی و غیرفوریتی بصورت 24 ساعته در طول هفته
- پایش عملکرد حوزه های کاری شرکت از طریق ثبت داده ها در بخش پاسخگویی و موارد قابل پیگیری، بررسی اشکالات پیش آمده در گزارشات کارشناسی از نظر کیفیت و زمان ارائه خدمات، ارتباط با واحدهای مربوطه و بخش نظر سنجی مشترکین برای ارائه بازخورد و پیگیری موارد ارجاعی
- بررسی نتایج اقدامات واحدهای عملیاتی و اجرایی با استفاده از روشهای نظرسنجی تلفنی و الکترونیکی و ارائه آن به مسئولین ذیربط و در صورت نیاز ارائه نتایج اقدامات به گروه پیگیری
- تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج نظر سنجی ها و ارائه آن به مسئولین ذیربط به منظور بهبود مستمر ارتباط با ذینفعان شرکت
- مستند سازی وقایع و رویدادها و تحلیل دائمی اطلاعات و ارایه گزارشهای مورد نیاز
- دفتر/گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات
- ارتباط و تعامل سازنده با نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی استان
- پیگیری و بررسی میدانی موضوعات گزارشات سازمان های نظارتی و بازرسی استان و سازمان بازرسی کل کشور
- بازرسی موردی براساس دستور مدیرعامل شرکت و ارجاعات از دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی استان و همچنین دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
- همکاری با کلیه حوزه ها و بویژه دفتر حراست شرکت در خصوص بررسی دقیق گزارشات ارجاعی و تهیه پاسخ
- تنظیم برنامه های مختلف بازرسی در حوزه های آسیب پذیر گلوگاه های فساد و ارائه برای تصوبب به کمیته ارتقاء سلامت اداری
- بازدیدهای دوره ای و ارائه گزارش براساس برنامه مصوب کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی استان و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشو
- انجام بازرسی های لازم به منظور کنترل فعالیت ها در حوزه های آسیب پذیر و سیاست های تعیین شده و ابلاغی
- تنظیم گزارش آسیب شناسی موضوعات فساد و ارائه تحلیل و پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی
- پیگیری تهیه پاسخ کلیه شکایات از سامانه مربوطه و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با همکاری حوزه های مرتبط
- دریافت شکایت از درگاه های مختلف و بررسی و پیگیری و تهیه پاسخ لازم و مناسب در موعد مقرر با همکاری واحدهای مرتبط
- تهیه گزارش تحلیلی از شکایات و فرایندهای پاسخگویی
- تجزیه و تحلیل نتایج بازرسی های انجام شده و ارائه گزارش در کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به منظور برنامه ریزی و اصلاح مغایرت های گزارش شده از سوی بازرسان و تصویب راهکارهای پیشگیری مجدد
- انجام مسئولیت دبیری کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی و پیگیری مصوبات آن
- پیگیری و تهیه پاسخ کلیه مکاتبات و گزارشات ارجاعی از دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/25
تعداد بازدید:
22129
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:5
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمامی حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب استان مازندران محفوظ می باشد
+ -
Powered by DorsaPortal