معرفی معاونت
عناوین وظایف و مسئولیتهای
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:
دفتر معاونت:
- محقق ساختن چشم انداز، ماموریت، اهداف و برنامه های عملیاتی حوزه تحت سرپرستی
- اهتمام به تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ضمن رعایت سیاست های کلی وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی
- حصول اطمینان از فعالیت های مرتبط با بودجه ریزی سالانه و نظارت بر تطابق عملکرد با بودجه سالیانه
- انجام هماهنگی ها و نظارتهای لازم در زمینه استقرار نظام آماری متناسب با وسعت و فعالیت شرکت
- انجام اقدامات لازم جهت تأمین منابع مالی متناسب با پروژه های آب و فاضلاب و منابع سرمایه گذار، استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات حاصل از فروش اوراق مشارکت ریالی و ارزی
- راهبری و نظارت بر پروژه های بهره مند از وام بانک های توسعه و حسن اجرای موافقت نامه های وامی و فاینانس
- نظارت بر استقرار سیستم یکپارچه مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه‌های کل استان
- سازماندهی فعالیت های مرتبط با تخصیص و جذب اعتبارات عمرانی
- سیاستگذاری در جهت کوچک سازی و برون سپاری فعالیت ها
عناوین وظایف و مسئولیتهای
دفتر برنامه ریزی و بودجه
اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:
- دفتر برنامه ریزی و بودجه:
- برنامه ریزی:
- مطالعه و تدوین راهبرد و نظام برنامه ریزی توسعه خدمات آب و فاضلاب در سطح شرکت
- جمع بندی و تدوین پیش نویس برنامه های بلند مدت، میانمدت و کوتاه مدت با هماهنگی سایر واحدها و ارائه آن به مراجع ذیصلاح
- برنامه ریزی و تطبیــق برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت با اهداف سالیانه طرح ها، پروژه ها و سایر فعالیت های شرکت
- بررسی و جمع بندی عملکرد و ارائه گزارشات برنامه ها به مراجع بالادستی
- تحلیل گزارشات عملکرد کلیه واحدهای شرکت و گردآوری آنها در قالب بانک اطلاعاتی
- بررسی و انطباق بودجه های سنواتی با برنامه ها و اسناد بالادستی
- تدوین برنامه عملیاتی و شاخص های ارزیابی آن
- شرکت در جلسه توجیهی برای تهیه و تدوین بودجه سالیانه و شرکت در جلسات کارشناسی بودجه
- بودجه:
- تدوین دستور العمل ها و ضوابط لازم در چارچوب مقررات و آئین نامه های مصوب بودجه
- تشکیل جلسه توجیهی برای تهیه و تدوین بودجه سالیانه و شرکت در جلسات کارشناسی بودجه
- نظارت بر اجرای دقیق بودجه های سنواتی و ارائه گزارشهای لازم
- تهیه بودجه با نگرش برون سپاری و تنظیم بودجه عملیاتی و سرمایه ای و جاری شرکت و تهیه گزارشات عملکرد بودجه جهت ارائه
- اجرای نظامنامه و دستور العمل بودجه جهت تهیه بودجه عملیاتی با مشارکت سایر واحدها
- بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی
- تهیه و تلفیق بودجه پیشنهادی و تنظیم جدول تقسیم اعتبارات طرحها بر اساس سیاستها
- اجرای بودجه واحدها و نظارت بر اجرای صحیح بودجه
- تدوین شاخصها و معیارهای تدوین برنامه و بررسیهای تطبیقی و اجرای آن
- ارائه راه حلها و پیشنهادات جهت اصلاح بودجه در موارد لزوم
- نظارت بر کنترل سیکل تأمین اعتبار مطابق با سرفصلهای بودجه و جمع بندی صورت وضعیت ها و کنترل عملیات
- کنترل و تحلیل بودجه در مقاطع زمانی کوتاه مدت جهت اصلاح انحراف عملکرد از بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات هزینه و درآمد و ارائه راهکار جهت به حداقل رساندن انحرافات
- ایجاد بانک اطلاعاتی قیمت تمام شده آب و فاضلاب براساس هزینه های بهره برداری
- ایجاد بانک اطلاعات مالی و اقتصادی دقیق و به روز نگهداری آن
- بررسـی وضعیت اقتصـادی و ارائه راهکار مناسب کسب درآمد و تأمین منابع مالی و ارزیابی اقتصادی فعالیتها و سرمایه گذاریها
- تدوین روشها و سیاست های مالی و اقتصادی برای افزایش کارآیی
- پیگیری به منظور بهره گیری از امکانات سایر منابع
- آمار:
- گردآوری و دریافت اطلاعات از منابع اطلاعاتی و راهبری، برنامه ریزی، مدیریت و هماهنگ سازی سامانه های آماری و اطلاعاتی
- همکاری با دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در پیاده سازی و توسعه سیستم های اطلاعاتی و آماری
- همکاری با واحدهای تخصصی برای صحت سنجی اطلاعات دریافتی از واحدهای مربوطه
- نظارت بر ورود اطلاعات و داده ها به نرم افزارها، یانک های اطلاعاتی و ...
- تجزیه و تحلیل اطلاعات در قالب گزارش ها و نمودار های تحلیلی و تهیه گزارش در قالب آمارهای ماهیانه، فصلی، سالیانه و سایر موارد
- تهیه برنامه های آماری (بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت)
- کنترل فرآیند اطلاعات تولید شده در سطح شرکت
- درخواست برنامه های آموزشی در رابطه با آمار و سیستم های اطلاعاتی
- تهیه گزارش های دوره ای از وضعیت فعالیت های مرتبط با آمار
- تشکیل جلسات و تعریف اقلام اطلاعاتی
- شناسنامه دار کردن اقلام و شاخص های آماری
- ارزیابی عملکرد:
- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد ستاد شرکت و امورات تابعه
- اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تهیه مستندات لازم
- پیگیری تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد و مستندات مربوطه از واحدهای تخصصی
- تهیه گزارش های تحلیلی و آسیب شناسی از نتایج ارزیابی عملکرد
- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد ابلاغ می گردد
                                                                                                             عناوین وظایف و مسئولیتهای
دفتر سرمایه گذاری، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:
- شناسایی و بررسی پروژه های آب و فاضلاب با قابلیت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی
- اولویت بندی پروژه ها به منظور استفاده از منابع مالی
- بررسی و نظارت بر برنامه زمان بندی پیشرفت پروژه طبق تقسیط اعتبار تخصیصی
- آگاهی از روشهای تأمین منابع مالی متناسب با پروژه های آب و فاضلاب و منابع سرمایه گذار، استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات حاصل از فروش اوراق مشارکت ریالی و ارزی
- نظارت برعملیات تصویب تسهیلات درخواستی با هماهنگی شرکت مهندسی، استانداری، بانکها و سایر مراجع اثرگذار
- تدوین برنامه های توسعه و ترویج مشارکت بخش خصوصی در زمینه پروژه های آب و فاضلاب
- بررسی توسعه واگذاری کامل تصدی ها و انعقاد قراردادهای طولانی مدت جهت ساخت، بهره برداری و مالکیت (BOO و BOT ) با هماهنگی شرکت مهندسی
- نظارت بر تهیه بانک اطلاعاتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی
- نظارت برتنظیم قراردادهای خرید خدمات و یا محصول تولیدی در قالب پرداخت مابه التفاوت تضمین شده با هماهنگی شرکت مهندسی
- نظارت بر پروژه های بهره مند از وام های بانک توسعه ای از قبیل بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه و تجارت اکو (PMU)
- راهبری و نظارت کامل و مستمر بر قراردادهای خرید تضمینی آب و پساب از طریق سامانه های آب شیرین کن و تصفیه خانه های آب و فاضلاب
- راهبری و نظارت کامل و مستمر بر حسن اجرای موافقت نامه های وامی و فاینانس داخلی و خارجی، BOO و BOT
عناوین وظایف و مسئولیتهای
دفتر کنترل طرحها و مدیریت پروژه
اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:
- دریافت و تمرکز سیاستها و راهبردهای مربوط و بررسی خط مشی های مربوط به عملکرد بر اساس سیاستها و برنامه ها
- بررسی طرحها و پروژه ها و تعیین اولویت طرحها بر اساس اهداف و سیاستها با هماهنگی مسئولین و همکاران ذیربط
- اولویت بندی پروژه ها و پیش بینی راهبرد تلفیق طرحها و پروژه ها بر اساس نیازها و اولویت برنامه و سیاست ها
- همکاری در ارزیابی پیمانکاران
- همکاری در بررسی اعتبارات مورد نیاز طرح ها و پروژه ها و پیگیری جهت جذب اعتبارات مورد نیاز طرحها
- پیشنهاد تخصیص جهت انجام طرح‌ها در مقاطع زمانی مختلف، با اولویت ویژگی‌ طرح‌ها، پیشرفت فیزیکی و به بهره‌برداری مرحله‌ای رساندن آن‌ها
- هماهنگی و انجام فعالیتهای مربوط به اخذ تخصیص و دستور حواله اعتبارات، تهیه بموقع اصلاحیه ها و جابجایی اعتبارات و پیگیری و نظارت بر پیشرفت کار طرح ها
- ارائه صورت وضعیت مالی اجرای پروژه و سیستم کنترل اسناد و مدارک ارائه شده توسط ناظران طرح و پیمانکاران و تهیه اوراق مفاصا حساب
- برنامه ریزی برای مطالعه منابع طرحهای آب و فاضلاب
- همکاری در برنامه‌ریزی و تحلیل عملکرد مالی معاونت‌های مهندسی و بهره‌برداری به لحاظ تطابق وضعیت مالی با موافقتنامه های موجود
- برنامه ریزی جهت بررسی اسناد و اوراق مالی و پیشرفت طرحها و نظارت بر نگهداری حساب اعتبارات مختلف طرحها
- پایش احکام متناظر با قوانین توسعه 5 ساله ،سند چشم انداز و سایر قوانین ابلاغی
- تنظیم برنامه عملیاتی اجرای پروژه و طرحهای در دست اقدام
- همکاری در تهیه فرمت و طرح های نظارت بر اجرای عملیات هر طرح و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه
- همکاری در تعیین معیارهای مربوط به ارزیابی پیشرفت اثربخش اجرای پروژه در قالب اعتبارات تخصیصی واصلاح موارد انحراف
- انجام فعالیتهای نظارتی و محاسباتی مربوط به کیفیت و نحوه اجرای پروژه ها در قالب روند پیشرفت پروژه و اعتبارات و تهیه برنامه زمان بندی کنترل و ارزیابی روند پیشرفت طرحها و پروژه ها
- تهیه گزارشات مختلف از روند اجرای پروژه ها به تفکیک مشخصات قراردادی، مشخصات فنی، انجام مناقصات مرتبط، مشخصات مالی، عملکرد ریالی و فیزیکی پروژه‌ها در مقاطع زمانی مختلف شامل اسامی پیمانکاران، مشاوران، صورت وضعیت‌های مرتبط با هر قرارداد، ثبت موافقتنامه طرح ها و مشخصات فیزیکی و ریالی مرتبط با آن‌ها
عناوین وظایف و مسئولیتهای
دفتر توسعه پایدار،مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی
اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:
- دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی:
- انجام مطالعات لازم در زمینه دسترسی به مدیریت پایدار آب و خدمات فاضلاب
- نظارت عالی بر تهیه و تدوین برنامه های مطالعاتی و عملیاتی مدیریت مصرف و بهره وری آب و فاضلاب
- تلاش در راستای جلب مشارکت ذی‌نفعان در پایدارسازی منابع آب شرب
- حصول اطمینان از بازنگری و اصلاح فرآیندها ، فعالیت ها و روش های مرتبط با مدیریت مصرف و بهره گیری از روش های مدرن مدیریت مصرف
- اهتمام به ایجاد بهبودهای رفتاری در زمینه مصرف آب و بهبود ذهنیت مردم و مسئولین از شرکت آب و فاضلاب
- همکاری جهت تبیین و پیاده سازی مبحث توسعه پایدار با نظرداشت مفاهیم پایداری زیست محیطی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی
- اهتمام به فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ایجاد ظرفیت‌ها، توانائی ها و قابلیت¬های کمی وکیفی در ابعاد مختلف اجتماعی
- حصول اطمینان از بررسی و مطالعه جوانب اجتماعی طرح های توسعه ای وارزیابی پیامدهای اجتماعی
- بهره وری و مدیریت مصرف:
- تدوین راهبردهای شرکت آب و فاضلاب در خصوص توسعه و ارتقای مدیریت مصرف
- مطالعه و بروزسازی استانداردها و دستور العملهای اجرایی مدیریت مصرف و نظارت بر رعایت آنها
- انجام مطالعات لازم در زمینه بازنگری و اصلاح فرآیندها، فعالیت ها و روش های مرتبط با مدیریت مصرف و بهره گیری از روش های مدرن مدیریت مصرف
- مطالعه جهت بکارگیری روشهای مدیریت دانش در توسعه مدیریت مصرف
- بررسی و مطالعه مصارف در گروههای مختلف، مقایسه و تحلیل چگونگی مصرف در طی سالهای مختلف و تجزیه و تحلیل نتایج
- بررسی و تحلیل الگوی مصرف مشترکین به تفکیک خانگی و غیر خانگی، با هماهنگی امور مشترکین
- تهیه دستورالعمل تعامل با مشترکین در بخش های مختلف کاربردی در زمینه مدیریت مصرف و اعلام دستورالعمل های مدیریت مصرف و راهکارهای صرفه جویی
- برنامه ریزی و هدف گذاری اثربخشی در زمینه کاهش مشکلات کمبود آب در زمان پیک مصرف ( تابستان و...)
- برنامه ریزی عملیاتی وتعریف پروژه های مدیریت مصرف در بخش های مختلف اداری، صنعتی، خانگی، عمومی وتجاری و ...
- برنامه ریزی جهت بهره گیری از پتانسیل استانی در تهیه بالانس مدیریت مصرف و تقاضا در بخش آب و فاضلاب
- برنامه ریزی در جهت ایجاد تعادل در مصرف با همکاری مشترکین (بخصوص مشترکین پرمصرف) و تهیه شناسنامه لازم برای اینگونه مشترکین
- برنامه ریزی جهت استفاده از انرژیهای پاک و فن آوریهای نوین
- ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات دوره ای شرکت و شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکارهای اصلاحی روش کار و پیشنهاد راهکارهای جدید به بخش مربوطه از طریق تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی
- برآورد پتانسیل صرفه جویی در شهرهای مختلف استان و مشارکت موثر در فرهنگ بهینه سازی مصرف
- ارائه پیشنهاد در خصوص تعمیر، نگهداری، اصلاح و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب برای بالا بردن راندمان بهره وری
- همکاری در بهسازی سیستم اندازه گیری (مشترکین، تولید، ورودی شبکه توزیع آب) در شهرهای تحت پوشش
- تهیه بالانس و شناخت رفتار مصرفی مشترکین براساس آمارهای مصرف چندساله
- تشکیل کارگروه مدیریت مصرف در شرکت و پیگیری اجرای مصوبات و الزامات قانونی در سطح استان
- همکاری در برگزاری کارگاهها، سمینارهاوجشنواره های آموزشی وفرهنگی جهت اشاعه مدیریت مصرف
- ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف دربخش اداری و کنترل وپایش مداوم مصارف دستگاههای اجرایی
- ارائه راهکارها و ضوابط مناسب جهت تهیه و خرید اقلام، اجناس، اتصالات و تجهیزات آبرسانی با کیفیت
- بررسی تعیین ضوابط استفاده از کنتورهای هوشمند برای مشترکین(واحدهای) مصارف بالا جهت کنترل و مدیریت مصرف
- تهیه چک لیست نظارت بر مدیریت عرضه و تقاضا و مدیریت مصرف
- کنترل ونظارت بر مصرف مراکز بزرگ وپرمصرف تجاری
- پیگیری مسئولانه طرحهای مدیریت مصرف و سنجش اثر بخشی طرحهای اجرا شده در بهینه سازی مصرف
- بررسی آمار و اطلاعات و منابع تولید و پیش بینی مقدار تقاضای کلی برای دوره های زمانی کوتاه، میان و بلند مدت و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تشکیل بانک اطلاعاتی مدیریت مصرف
- بررسی آمار و اطلاعات تقاضا و ارائه راهکارهای مناسب وکاربردی در جهت بهینه سازی آن
- بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت آموزش و آگاهی مشترکین بمنظور استفاده از شیرآلات کاهنده و کاهش مصرف
- همکاری با دفتر روابط عمومی به منظور اطلاع رسانی و ترویج بهینه مصرف از طریق رسانه ها، جلسات چهره به چهره ، اعزام مروجین مصرف و ...
- نظارت در برگزاری جلسات وکارگاههای آموزشی ویژه کارکنان دستگاههای اجرایی جهت مدیریت مصرف آب
- نظارت بر تهیه محتوای آموزشی فصلهای بهینه سازی مصرف آب درکانونهای پرورش ومهدهای کودک و مدارس
- پایش و بهبود طرح های بهینه سازی و مدیریت مصرف مشترکین (شامل مدیریت مصرف انرژی (برق)-سوخت وحامل های انرژی –مواد وتجهیزات و ...)
توسعه پایدار:
- مطالعه، بازدید و ارائه طرحهای پیشنهادی مطالعاتی به واحدهای ذیربط برای دسترسی به مدیریت پایدار آب و فاضلاب
- تبیین و پیاده سازی مبحث توسعه پایدار با نظرداشت مفاهیم پایداری زیست محیطی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی
- بررسی راهکارهای ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست در آب و فاضلاب
- بررسی اهداف و احصا شاخص های ملی و محلی در ارتباط با توسعه پایدار
- تعیین شاخص¬های توسعه پایدار در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و پیشنهاد و ارائه الگوهای پایدار تولید و مصرف در راستای بهره وری
- برنامه ریزی وپیگیری برای استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های علمی واعتباری سازمان ها ونهاد های منطقه ای وجهانی جهت استقرار اهداف توسعه پایدار مانند استقرار طرح (wash) وبررسی رد پای کربن در تصفیه خانه های فاضلاب و همکاری با سازمانFAO در خصوص بازچرخانی آب و پساب فاضلاب
- تهیه، تدوین وتکمیل اولویتها، ضوابط، بخشنامه ها ودستورالعملها وشاخصهای توسعه پایدار آب وفاضلاب ومدیریت سبز والگوهای ارزیابی این شاخصها و... در تمامی بخشها و زیر بخشهای مرتبط با آب وفاضلاب
- برنامه ریزی کلان در جهت استفاده از مباحث وموضوعات مدیریت ارزش ومدیریت دانش در ارتباط با اهداف توسعه پایدار وزیست محیطی وارتقاء بهره وری در زمینه آب وفاضلاب
- تولید محتوا درخصوص موضوعات توسعه پایدار وتسری آن در سطح شرکت وجامعه
- برنامه ریزی جهت فراهم آوردن امکانات لازم جهت برگزاری وبینارها، همایشها وبازدیدهای علمی به منظور ارتقاء آگاهی و سطح دانش ذینفعان، بهره برداران وکارکنان در زمینه توسعه پایدار آب و فاضلاب وملاحظات زیست محیطی وتغییر نگرش آنها
- برنامه ریزی وپیگیری جهت برگزاری دوره های آموزشی آشنائی با مفاهیم توسعه پایدار
- بررسی و جاری سازی احکام اسناد بالادستی در زمینه توسعه پایدار
- استقرار نظام پایش وارزیابی شاخصهای زیست محیطی ومرتبط با توسعه پایدار درحین اجرا وپس از اجرای پروژهها وحمایت وهدایت لازم در این ارتباط
- احصا و دسته بندی مشکلات در قالب حوزه های عملکردی (اقتصادی، قانونی، تکنولوژی، اجرایی و ...) و ارائه گزارش های لازم
- استفاده از توان علمی مراکز ونهادهای دانش بنیان درارتباط با بهره گیری واستفاده موثر از پتانسلیهای موجود آب وفاضلاب جهت ارتقاء اهداف توسعه پایدار وملاحظات زیست محیطی
- شناسایی وشناساندن موضوعات واهداف توسعه پایدار وملاحظات زیست محیطی به ذینفعان وکارکنان از طریق تدوین برنامه های آموزشی درقالب برگزاری جلسات اولیه، دوره ها،وبینارها، همایشها وبازدید از مراکزی که در این زمینه پیشرو هستند.
- مدیریت بهره مندی از ظرفیت های قانونی : استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای اخذ اعتبار در جهت نیل به اهداف توسعه پایدارمطابق با ضوابط مندرج در قوانین بودجه سالانه کشورونیز اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز وبرنامه های 5 ساله توسعه کشور
- استفاده از توان علمی مراکز ونهادهای دانش بنیان درارتباط با بهره گیری واستفاده موثر از پتانسلیهای موجود آب وفاضلاب جهت ارتقاء اهداف توسعه پایدار وملاحظات زیست محیطی
- هماهنگی های لازم بین بخشی به منظور ارتقاء سطح ضوابط، استانداردهای توسعه پایدار وبه حداقل رساندن آسیبها
- مدیریت نظارت وپایش عملکرد تاسیسات آب وفاضلاب: برنامه ریزی درجهت پیشگیری از آلودگی محیط زیست با راهکار نظارت وپایش عملکرد تاسیسات آب وفاضلاب (آب شیرین کن ها ، تصفیه خانه های آب وفاضلاب ) وپایش مستمرکیفیت پساب خروجی آنها
- مدیریت پاسخگوئی در ارزیابی سازمان های فرادست مرتبط با وظایف شرکت: پیگیری ونظارت بر مطالعات ارزیابی زیست محیطی واخذ کلیه مجوز های زیست محیطی از دستگاه های اجرائی مربوط
- نظارت وپایش عملکرد دفع بهداشتی لجن در تصفیه خانه های فاضلاب
- نظارت بر تبیین و پیاده سازی مبحث توسعه پایدار در راستای مطالعات انجام شده از سوی واحدهای ذیربط با نظرداشت مفاهیم پایداری زیست محیطی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی
- مطالعات و بررسی های اجتماعی:
- تعریف و ایجاد ارتباطات استراتژیک با ذینفعان شرکت آب و فاضلاب
- بررسی و مطالعه جوانب اجتماعی طرح های توسعه ای
- مطالعه و استقرار رویکردهای اجتماعی برای مدیریت مصرف و تقاضا
- انجام مطالعات اجتماعی و ایجاد بسترهای مناسب جهت هماهنگی وهمکاری واستفاده از توانمندیهای سایر سازمانها ونهادهای غیر دولتی ومردم نهاد در ارتباط با موضوعات توسعه پایدار وزیست محیطی آب وفاضلاب
- برنامه ریزی جهت جلب مشارکت ذی‌نفعان در پایدارسازی منابع آب شرب
- فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ایجاد ظرفیت‌ها، توانائی ها و قابلیت¬های کمی و کیفی در ابعاد مختلف اجتماعی
- ایجاد بهبودهای رفتاری در زمینه مصرف آب
- بهبود ذهنیت مردم و مسئولین از شرکت آب و فاضلاب
- همکاری در راهبرد شناسایی و ارزیابی سطح خدمت( مربوط به مدیریت داراییها)
- کمک به اجرای اصلاحات ساز و کارهای اجتماعی از قبیل تعامل با شهروندان و خدمات گیرندگان از شرکت، تعامل با سمن ها، ارتباط گیری دوسویه با عموم مردم، جلب مشارکت ذینفعان و ....
- ارزیابی پیامدهای اجتماعی شیوه‌های تأمین و عرضه
- نظارت بر تهیه ارزیابی مطالعات اجتماعی طرحهای آب و فاضلاب که بر اساس بخشنامه ها و اسناد بالادستی نیاز به مجوز دارند
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/25
تعداد بازدید:
8872
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمامی حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب استان مازندران محفوظ می باشد
+ -
Powered by DorsaPortal