1399/06/23
آب با هزینه گران بدست می آید آن را ارزان از دست ندهیم.

آب با هزینه گران بدست می آیدآن را ارزان از دست ندهیم.  (روابط عمومی شرکت )